Γένεση 1:17 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Γένεση 1:17
Septuagint (Koine Greek - OT only)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Γένεση 1:17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς
Γένεση 1:17 (Septuagint)
(New Living Translation) Genesis 1:17 God set these lights in the sky to light the earth,
Genesis 1:17 (NLT)
(The Message) Genesis 1:17 God placed them in the heavenly sky to light up Earth
Genesis 1:17 (MSG)
(English Standard Version) Genesis 1:17 And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth,
Genesis 1:17 (ESV)
(New International Version) Genesis 1:17 God set them in the expanse of the sky to give light on the earth,
Genesis 1:17 (NIV)
(New King James Version) Genesis 1:17 God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth,
Genesis 1:17 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Genesis 1:17 God set them in the dome of the sky to give light upon the earth,
Genesis 1:17 (NRSV)
(New American Standard Bible) Genesis 1:17 And God placed them in the expanse of the heavens to give light on the earth,
Genesis 1:17 (NASB)
(Amplified Bible) Genesis 1:17 And God set them in the expanse of the heavens to give light upon the earth,
Genesis 1:17 (AMP)
(쉬운 성경) 창세기 1:17 하나님께서는 이 빛들을 하늘에 두셔서 땅을 비추게 하셨습니다.
창세기 1:17 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 창세기 1:17 이렇게 하나님은 그 광체들을 하늘에 두어 땅을 비추게 하시고
창세기 1:17 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 창세기 1:17 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅에 비취게 하시며
창세기 1:17 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 창세기 1:17 하나님께서 그들을 하늘의 창공에 두시고 땅 위를 비추게 하시며
창세기 1:17 (한글 킹제임스)
(바른성경) 창세기 1:17 하나님께서 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅 위를 비추게 하시고,
창세기 1:17 (바른성경)
(새번역) 창세기 1:17 하나님이 빛나는 것들을 하늘 창공에 두시고 땅을 비추게 하시고,
창세기 1:17 (새번역)
(우리말 성경) 창세기 1:17 하나님께서 이것들을 하늘 공간에 두셔서 땅을 비추게 하시고
창세기 1:17 (우리말 성경)
(개역개정판) 창세기 1:17 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시며
창세기 1:17 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 창세기 1:17 하느님께서는 이 빛나는 것들을 하늘 창공에 걸어놓고 땅을 비추게 하셨다.
창세기 1:17 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Γένεση 1:17 וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃
Γένεση 1:17 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Génesis 1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
Génesis 1:17 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 创世纪 1:17 上帝把这些光体摆列在天空,让它们发光普照大地,
创世纪 1:17 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 创世纪 1:17 就把這些光擺列在天空,普照在地上,
创世纪 1:17 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 创世纪 1:17 就把这些光摆列在天空,普照在地上,
创世纪 1:17 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 創世記 1:17 神はこれらを天のおおぞらに置いて地を照らさせ、
創世記 1:17 (JLB)
(Hindi Bible) -उत्पत्ति 1:17 ijes'oj us mudks vkdk'k ds vUrj esa blfy;s j[kk fd os i`Foh ij izdk'k nsa]
-उत्पत्ति 1:17 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) تكوين  1:17 وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الارض
تكوين  1:17 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Genesis 1:17 Et posuit eas in firmamento cæli, ut lucerent super terram,
Genesis 1:17 (Vulgate)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Gênesis 1:17 E Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra,
Gênesis 1:17 (JFA)
(Good News Translation) Genesis 1:17 He placed the lights in the sky to shine on the earth,
Genesis 1:17 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Genesis 1:17 God placed them in the expanse of the sky to provide light on the earth,
Genesis 1:17 (HCSB)
(International Standard Version) Genesis 1:17 God placed them in the expanse of the sky to shine on the earth,
Genesis 1:17 (ISV)
(King James Version) Genesis 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
Genesis 1:17 (KJV)
(Today's New International Version) Genesis 1:17 God set them in the vault of the sky to give light on the earth,
Genesis 1:17 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 창세기 1:17 하나님이 그것들을 하늘의 궁창(穹蒼)에 두어 땅에 비취게 하시며
창세기 1:17 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 창세기 1:17 하나님께서 그것들을 하늘의 穹蒼에 두어 땅 위를 비추게 하시고,
창세기 1:17 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 창세기 1:17 하나님이 그것들을 하늘의 穹蒼에 두어 땅을 비추게 하시며
창세기 1:17 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 창세기 1:17 하느님께서 이것들을 하늘 궁창에 두시어 땅을 비추게 하시고,
창세기 1:17 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 창세기 1:17 하나님이 그것들을 하늘의 궁창(穹蒼)에 두어 땅에 비취게 하시며
창세기 1:17 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 창세기 1:17 하나님께서 그것들을 하늘의 궁창에 두사 땅 위에 빛을 주게 하시며
창세기 1:17 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 창세기 1:17 하느님께서는 이 빛나는 것들을 하늘 창공에 걸어 놓고 땅을 비추게 하셨다.
창세기 1:17 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 창세기 1:17 하나님께서는 이렇게 여러 가지 빛을 만들어 하늘 창공에 매달아 놓으셨다. 그래서 땅 위를 환히 비추게 하시고
창세기 1:17 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Genesis 1:17 God set them in the expanse of the sky to give light on the earth,
Genesis 1:17 (NIV84)Septuagint is a Koine Greek translation of a Hebraic textual tradition (Old Testament) that included certain texts which were later included in the canonical Hebrew Bible and other related texts which were not. In Prayer Tents Bible, Apocryphal (books other than the 66 books of the Biblical canon) are excluded.

Old Testament
 • 22. Άσμα Σολομώντος (8)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 25. Θρήνοι (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Ιωήλ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Αβδιού (1)
 • 1
 • 32. Ιωνάς (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 34. Ναούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Αββακούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Σοφονίας (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Αγγαίος (2)
 • 1
 • 2
 • 39. Μαλαχίας (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Testament
 • 48. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 49. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 50. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 54. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 55. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (1)
 • 1
 • 59. ΙΑΚΩΒΟΥ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 60. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 61. ΠΕΤΡΟΥ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 62. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 63. ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ (1)
 • 1
 • 64. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ (1)
 • 1
 • 65. ΙΟΥΔΑ (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top