Γένεση 5:14 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Γένεση 5:14
Septuagint (Koine Greek - OT only)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Γένεση 5:14 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη καὶ ἀπέθανεν
Γένεση 5:14 (Septuagint)
(New Living Translation) Genesis 5:14 Kenan lived 910 years, and then he died.
Genesis 5:14 (NLT)
(The Message) Genesis 5:14 Kenan lived a total of 910 years. And he died.
Genesis 5:14 (MSG)
(English Standard Version) Genesis 5:14 Thus all the days of Kenan were 910 years, and he died.
Genesis 5:14 (ESV)
(New International Version) Genesis 5:14 Altogether, Kenan lived 910 years, and then he died.
Genesis 5:14 (NIV)
(New King James Version) Genesis 5:14 So all the days of Cainan were nine hundred and ten years; and he died.
Genesis 5:14 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Genesis 5:14 Thus all the days of Kenan were nine hundred and ten years; and he died.
Genesis 5:14 (NRSV)
(New American Standard Bible) Genesis 5:14 So all the days of Kenan were nine hundred and ten years, and he died.
Genesis 5:14 (NASB)
(Amplified Bible) Genesis 5:14 So Kenan lived 910 years, and he died.
Genesis 5:14 (AMP)
(쉬운 성경) 창세기 5:14 게난은 모두 구백십 년을 살고 죽었습니다.
창세기 5:14 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 창세기 5:14 910세에 죽었다.
창세기 5:14 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 창세기 5:14 그가 구백십 세를 향수하고 죽었더라
창세기 5:14 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 창세기 5:14 카이난의 모든 날들이 구백십 년이었고, 그가 죽으니라.
창세기 5:14 (한글 킹제임스)
(바른성경) 창세기 5:14 게난은 구백십 년을 살고 죽었다.
창세기 5:14 (바른성경)
(새번역) 창세기 5:14 게난은 모두 구백십 년을 살고 죽었다.
창세기 5:14 (새번역)
(우리말 성경) 창세기 5:14 게난은 모두 910년을 살다가 죽었습니다.
창세기 5:14 (우리말 성경)
(개역개정판) 창세기 5:14 그는 구백십 세를 살고 죽었더라
창세기 5:14 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 창세기 5:14 케난은 모두 구백십 년을 살고 죽었다.
창세기 5:14 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Γένεση 5:14 וַיִּֽהְיוּ֙ כָּל־יְמֵ֣י קֵינָ֔ן עֶ֣שֶׂר שָׁנִ֔ים וּתְשַׁ֥ע מֵאֹ֖ות שָׁנָ֑ה וַיָּמֹֽת׃
Γένεση 5:14 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Génesis 5:14 Y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años; y murió.
Génesis 5:14 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 创世纪 5:14 九百一十岁去世。
创世纪 5:14 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 创世纪 5:14 該南共活了九百一十歲就死了。
创世纪 5:14 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 创世纪 5:14 该南共活了九百一十岁就死了。
创世纪 5:14 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 創世記 5:14 カイナンの年は合わせて九百十歳であった。そして彼は死んだ。
創世記 5:14 (JLB)
(Hindi Bible) -उत्पत्ति 5:14 vkSj dsuku dh dqy voLFkk ukS lkS nl o"kZ dh gqbZ % rRi'pkr~ og ej x;kAA
-उत्पत्ति 5:14 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) تكوين  5:14 فكانت كل ايام قينان تسع مئة وعشر سنين ومات
تكوين  5:14 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Genesis 5:14 Et facti sunt omnes dies Cainan nongenti decem anni, et mortuus est.
Genesis 5:14 (Vulgate)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Gênesis 5:14 Todos os dias de Cainã foram novecentos e dez anos; e morreu.
Gênesis 5:14 (JFA)
(Good News Translation) Genesis 5:14 and died at the age of 910.
Genesis 5:14 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Genesis 5:14 So Kenan's life lasted 910 years; then he died.
Genesis 5:14 (HCSB)
(International Standard Version) Genesis 5:14 Kenan lived a total of 910 years and then died.
Genesis 5:14 (ISV)
(King James Version) Genesis 5:14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died.
Genesis 5:14 (KJV)
(Today's New International Version) Genesis 5:14 Altogether, Kenan lived a total of 910 years, and then he died.
Genesis 5:14 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 창세기 5:14 그가 구백(九百) 십세(十歲)를 향수(享壽)하고 죽었더라
창세기 5:14 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 창세기 5:14 게난은 九百十 年을 살고 죽었다.
창세기 5:14 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 창세기 5:14 그는 九百十 歲를 살고 죽었더라
창세기 5:14 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 창세기 5:14 케난은 모두 구백십 년을 살고 죽었다.
창세기 5:14 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 창세기 5:14 그가 구백(九百) 십세(十歲)를 향수(享壽)하고 죽었더라
창세기 5:14 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 창세기 5:14 게난의 전 생애는 구백십 년이었으며 그가 죽으니라.
창세기 5:14 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 창세기 5:14 케난은 모두 구백 십 년을 살고 죽었다.
창세기 5:14 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 창세기 5:14 910세까지 천수를 누리고 세상을 떠났다.
창세기 5:14 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Genesis 5:14 Altogether, Kenan lived 910 years, and then he died.
Genesis 5:14 (NIV84)Septuagint is a Koine Greek translation of a Hebraic textual tradition (Old Testament) that included certain texts which were later included in the canonical Hebrew Bible and other related texts which were not. In Prayer Tents Bible, Apocryphal (books other than the 66 books of the Biblical canon) are excluded.

Old Testament
 • 22. Άσμα Σολομώντος (8)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 25. Θρήνοι (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Ιωήλ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Αβδιού (1)
 • 1
 • 32. Ιωνάς (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 34. Ναούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Αββακούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Σοφονίας (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Αγγαίος (2)
 • 1
 • 2
 • 39. Μαλαχίας (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Testament
 • 48. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 49. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 50. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 54. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 55. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (1)
 • 1
 • 59. ΙΑΚΩΒΟΥ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 60. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 61. ΠΕΤΡΟΥ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 62. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 63. ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ (1)
 • 1
 • 64. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ (1)
 • 1
 • 65. ΙΟΥΔΑ (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top