Ιησούς του Ναυή 24:29 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Ιησούς του Ναυή 24:29
New Living Translation
(New Living Translation) Joshua 24:29

Leaders Buried in the Promised Land

29After this, Joshua son of Nun, the servant of the LORD, died at the age of 110.
(The Message) Joshua 24:29
29After all this, Joshua son of Nun, the servant of GOD, died. He was 110 years old.
(English Standard Version) Joshua 24:29
29After these things Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being 110 years old.
(New International Version) Joshua 24:29

Buried in the Promised Land

29After these things, Joshua son of Nun, the servant of the LORD, died at the age of a hundred and ten.
(New King James Version) Joshua 24:29

Death of Joshua and Eleazar

29Now it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being one hundred and ten years old.
(New Revised Standard Version) Joshua 24:29
29After these things Joshua son of Nun, the servant of the LORD, died, being one hundred ten years old.
(New American Standard Bible) Joshua 24:29
29And it came about after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being one hundred and ten years old.
(Amplified Bible) Joshua 24:29

Joshua’s Death and Burial

29After this, Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old.
(쉬운 성경) 여호수아 24:29
29그 일이 있은 후에 눈의 아들 여호수아는 죽었습니다. 그의 나이는 백십 세였습니다.
(현대인의 성경) 여호수아 24:29
29그 후에 여호와의 종, 눈의 아들인 여호수아는 110세를 일기로 세상을 떠났다.
(개역 한글판) 여호수아 24:29
29이 일 후에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 일백십 세에 죽으매
(한글 킹제임스) 여호수아 24:29
29이런 일 후에 주의 종, 눈의 아들 여호수아가 일백십 세에 죽었느니라.
(바른성경) 여호수아 24:29
29이 일들 후에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 죽었으니, 그의 나이는 백십 세였으며,
(새번역) 여호수아 24:29
29이 일을 마친 다음에, 주님의 종 눈의 아들 여호수아가 죽었다. 그의 나이는 백십 세였다.
(우리말 성경) 여호수아 24:29
29이 일 후에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아는 110세에 죽었습니다.
(개역개정판) 여호수아 24:29
29이 일 후에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 백십 세에 죽으매
(공동번역 개정판 (1999)) 여호수아 24:29
29이 일을 마친 다음 야훼의 종, 눈의 아들 여호수아는 죽었다. 그의 나이 백십 세였다.
(Nueva Traduccion Viviente) Josué 24:29

Líderes enterrados en la Tierra Prometida

29Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del SEÑOR, murió a los ciento diez años de edad.
(Reina-Valera (Spanish)) Josué 24:29

Líderes enterrados en la Tierra Prometida

29Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años.
(Chinese Contemporary Bible) 约书亚记 24:29

约书亚去世

29来,耶和华的仆人、嫩的儿子约书亚去世了,享年一百一十岁。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 约书亚记 24:29

约书亚卒

29些事以后,耶和华的仆人嫩的儿子约书亚,正一百一十岁,就死了。
(Chinese Union Bible (Traditional)) 约书亚记 24:29

約書亞卒

29些事以後,耶和華的僕人嫩的兒子約書亞,正一百一十歲,就死了。
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ιησούς του Ναυή 24:29
29וַיְהִ֗י אַֽחֲרֵי֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה וַיָּ֛מָת יְהֹושֻׁ֥עַ בִּן־נ֖וּן עֶ֣בֶד יְהוָ֑ה בֶּן־מֵאָ֥ה וָעֶ֖שֶׂר שָׁנִֽים׃
(Japanese Living Bible) ヨシュア記 24:29
29これらの事の後、主のしもべ、ヌンの子ヨシュアは百十歳で死んだ、
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) يشوع  24:29
29وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مئة وعشر سنين.
(Hindi Bible) यहोशू 24:29
29bu ckrksa ds ckn ;gksok dk nkl] uwu dk iq=k ;gks'kw] ,d lkS nl o"kZ dk gksdj ej x;kA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Josué 24:29
29Depois destas coisas Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo cento e dez anos de idade;
(Vulgate (Latin)) Iosue 24:29
29Et post hæc mortuus est Josue filius Nun servus Domini, centum et decem annorum:
(Good News Translation) Joshua 24:29

Joshua and Eleazar Die

29After that, the LORD's servant Joshua son of Nun died at the age of a hundred and ten.
(Holman Christian Standard Bible) Joshua 24:29
29After these things, the LORD's servant, Joshua son of Nun, died at the age of 110.
(International Standard Version) Joshua 24:29
29Some time later, Joshua servant of the Lord died at the age of 110 years, and
(King James Version) Joshua 24:29

Death of Joshua and Eleazar

29And it came to pass after these things, that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being an hundred and ten years old.
(Today's New International Version) Joshua 24:29

Buried in the Promised Land

29After these things, Joshua son of Nun, the servant of the LORD, died at the age of a hundred and ten.
(개역 한글판 (국한문)) 여호수아 24:29
29이 일 후(後)에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 일백(一百) 십세(十歲)에 죽으매
(바른 성경 (국한문)) 여호수아 24:29
29이 일들 後에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 죽었으니, 그의 나이는 百十 歲였으며,
(개역 개정판 (국한문)) 여호수아 24:29
29이 일 後에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 百十 歲에 죽으매
(가톨릭 성경) 여호수아 24:29
29이런 일들이 있은 뒤에 주님의 종, 눈의 아들 여호수아가 죽었다. 그의 나이는 백열 살이었다.
(개역 국한문) 여호수아 24:29
29이 일 후(後)에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 일백(一百) 십세(十歲)에 죽으매
(킹제임스 흠정역) 여호수아 24:29
29이 일들 후에 주의 종 눈의 아들 여호수아가 백십 세에 죽으매
(공동번역 개정판(1977)) 여호수아 24:29
29이 일을 마친 다음 야훼의 종, 눈의 아들 여호수아는 죽었다. 그의 나이 백 십 세였다.
(현대어성경) 여호수아 24:29
29[여호수아와 엘르아살이 죽다] 이런 일들이 있은 뒤 눈의 아들 여호와의 종 여호수아가 눈을 감았다. 이때 그의 나이가 110세였다.
(New International Version (1984)) Joshua 24:29

Buried in the Promised Land

29After these things, Joshua son of Nun, the servant of the LORD, died at the age of a hundred and ten.

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3

Notice: Undefined variable: listofreadingchapters in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257

Notice: Undefined variable: today in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257
Return to top