Genesis 6:3 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Genesis 6:3
New Living Translation
(New Living Translation) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit will not put up with humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years."
(The Message) Genesis 6:3
3Then GOD said, "I'm not going to breathe life into men and women endlessly. Eventually they're going to die; from now on they can expect a life span of 120 years."
(English Standard Version) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh: his days shall be 120 years."
(New International Version) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit will not contend with man forever, for he is mortal; his days will be a hundred and twenty years."
(New King James Version) Genesis 6:3
3And the LORD said, "My Spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh; yet his days shall be one hundred and twenty years."
(New Revised Standard Version) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My spirit shall not abide in mortals forever, for they are flesh; their days shall be one hundred twenty years."
(New American Standard Bible) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit shall not strive with man forever, because he also is flesh; nevertheless his days shall be one hundred and twenty years."
(Amplified Bible) Genesis 6:3
3Then the Lord said, My Spirit shall not forever dwell {and} strive with man, for he also is flesh; but his days shall yet be 120 years.
(쉬운 성경) 창세기 6:3
3여호와께서 말씀하셨습니다. “내 영이 사람들과 영원히 함께하지 않을 것이다. 그것은 그들이 실수를 범하여 육체가 되었기 때문이다. 그들은 백이십 년밖에는 살지 못할 것이다.”
(현대인의 성경) 창세기 6:3
3그러자 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. `사람은 죽어야 할 육체이므로 내 영이 영영 사람에게 머물러 있지 않을 것이다. 그러나 앞으로 내가 그들에게 120년 동안의 여유를 주겠다'
(개역 한글판) 창세기 6:3
3여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 일백이십 년이 되리라 하시니라
(한글 킹제임스) 창세기 6:3
3주께서 말씀하시기를 "내 영이 항상 사람과 다투지는 않으리니, 이는 그도 육체임이라. 그래도 그의 날들이 일백이십 년이 되리라." 하시니라.
(바른성경) 창세기 6:3
3여호와께서 말씀하시기를 "나의 영이 영원히 사람과 함께하지 않을 것이니, 이는 그들이 육체가 되었기 때문이며, 그의 날은 백이십 년이 될 것이다." 하셨다.
(새번역) 창세기 6:3
3주님께서 말씀하셨다. "생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지는 않을 것이다. 사람은 살과 피를 지닌 육체요, 그들의 날은 백이십 년이다."
(우리말 성경) 창세기 6:3
3여호와께서 말씀하셨습니다. "내 영이 사람 안에 영원히 거하지 않을 것이니 이는 사람이 그저 육체일 뿐이다. 그들의 날은 120년이 될 것이다."
(개역개정판) 창세기 6:3
3여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 백이십 년이 되리라 하시니라
(공동번역 개정판 (1999)) 창세기 6:3
3그래서 야훼께서는 "사람은 동물에 지나지 않으니 나의 입김이 사람들에게 언제까지나 머물러 있을 수는 없다. 사람은 백이십 년밖에 살지 못하리라." 하셨다.
(Nueva Traduccion Viviente) Génesis 6:3
3Entonces el SEÑOR dijo: Mi Espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque sólo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de ciento veinte años.
(Reina-Valera (Spanish)) Génesis 6:3
3Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
(Chinese Contemporary Bible) 创世纪 6:3
3耶和华说:“人既然是血肉之躯,我的灵不会永远住在人的里面,然而人还可以活一百二十年。”
(Chinese Union Bible (Simplified)) 创世纪 6:3
3耶和华说:「人既属乎血气,我的灵就不永远住在他里面;然而他的日子还可到一百二十年。」
(Chinese Union Bible (Traditional)) 创世纪 6:3
3耶和華說:「人既屬乎血氣,我的靈就不永遠住在他裡面;然而他的日子還可到一百二十年。」
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Γένεση 6:3
3καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Γένεση 6:3
3וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה לֹֽא־יָדֹ֨ון רוּחִ֤י בָֽאָדָם֙ לְעֹלָ֔ם בְּשַׁגַּ֖ם ה֣וּא בָשָׂ֑ר וְהָי֣וּ יָמָ֔יו מֵאָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָֽה׃
(Japanese Living Bible) 創世記 6:3
3そこで主は言われた、「わたしの霊はながく人の中にとどまらない。彼は肉にすぎないのだ。しかし、彼の年は百二十年であろう」。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) تكوين  6:3
3فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد. لزيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشرين سنة.
(Hindi Bible) -उत्पत्ति 6:3
3vkSj ;gksok us dgk] esjk vkRek euq"; ls lnk yksa fookn djrk u jgsxk] D;ksafd euq"; Hkh 'kjhj gh gS % mldh vk;q ,d lkS chl o"kZ dh gksxhA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Gênesis 6:3
3Então disse o Senhor: Meu Espírito não lutará para sempre com o homem, porquanto ele é carne; contudo, os seus dias serão cento e vinte anos.
(Vulgate (Latin)) Genesis 6:3
3Dixitque Deus: Non permanebit spiritus meus in homine in æternum, quia caro est: eruntque dies illius centum viginti annorum.
(Good News Translation) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "I will not allow people to live forever; they are mortal. From now on they will live no longer than 120 years."
(Holman Christian Standard Bible) Genesis 6:3
3And the LORD said, "My Spirit will not remain with mankind forever, because they are corrupt. Their days will be 120 years."
(International Standard Version) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit will not remain with human beings forever, because they are truly mortal. Their lifespan will be 120 years."
(King James Version) Genesis 6:3
3And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
(Today's New International Version) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit will not contend with human beings forever, for they are mortal ; their days will be a hundred and twenty years."
(개역 한글판 (국한문)) 창세기 6:3
3여호와께서 가라사대 나의 신(神)이 영원(永遠)히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체(肉體)가 됨이라 그러나 그들의 날은 일백(一百) 이십년(二十年)이 되리라 하시니라
(바른 성경 (국한문)) 창세기 6:3
3여호와께서 말씀하시기를 "나의 靈이 永遠히 사람과 함께 하지 않을 것이니, 이는 그들이 肉體가 되었기 때문이며, 그의 날은 百二十 年이 될 것이다." 하셨다.
(개역 개정판 (국한문)) 창세기 6:3
3여호와께서 이르시되 나의 靈이 永遠히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 肉身이 됨이라 그러나 그들의 날은 百二十 年이 되리라 하시니라
(가톨릭 성경) 창세기 6:3
3주님께서 말씀하셨다. "사람들은 살덩어리일 따름이니, 나의 영이 그들 안에 영원히 머물러서는 안 된다. 그들은 백이십 년밖에 살지 못한다."
(New International Version (1984)) Genesis 6:3
3Then the LORD said, "My Spirit will not contend with man forever, for he is mortal; his days will be a hundred and twenty years."
(개역 국한문) 창세기 6:3
3여호와께서 가라사대 나의 신(神)이 영원(永遠)히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체(肉體)가 됨이라 그러나 그들의 날은 일백(一百) 이십년(二十年)이 되리라 하시니라
(킹제임스 흠정역) 창세기 6:3
3주께서 이르시되, 내 영이 항상 사람과 다투지는 아니하리니 이는 그도 육체이기 때문이라. 그럼에도 그의 날들은 백이십 년이 되리라, 하시니라.
(공동번역 개정판(1977)) 창세기 6:3
3그래서 야훼께서는 "사람은 동물에 지나지 않으니 나의 입김이 사람들에게 언제까지나 머물러 있을 수는 없다. 사람은 백 이십 년밖에 살지 못하리라" 하셨다.
(현대어성경) 창세기 6:3
3그러자 여호와께서 이런 말씀을 하셨다. `사람은 어차피 쓰러질 수밖에 없는 살덩이에 지나지 않으므로 내 숨결이 영원히 사람과 함께 하지는 못할 것이다. 또 영원히 함께 하도록 하지도 않을 것이다. 사람의 목숨은 길어야 120년밖에 안 될 것이다'New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top