1Samuel 10:2 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
1Samuel 10:2
New Living Translation
(New Living Translation) 1Samuel 10:2
2When you leave me today, you will see two men beside Rachel's tomb at Zelzah, on the border of Benjamin. They will tell you that the donkeys have been found and that your father has stopped worrying about them and is now worried about you. He is asking, 'Have you seen my son?'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(The Message) 1Samuel 10:2
2After you leave me today, as you get closer to your home country of Benjamin, you'll meet two men near Rachel's Tomb. They'll say, 'The donkeys you went to look for are found. Your father has forgotten about the donkeys and is worried about you, wringing his hands—quite beside himself!'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(English Standard Version) 1Samuel 10:2
2When you depart from me today, you will meet two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah, and they will say to you, 'The donkeys that you went to seek are found, and now your father has ceased to care about the donkeys and is anxious about you, saying, "What shall I do about my son?"'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(New International Version) 1Samuel 10:2
2When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb, at Zelzah on the border of Benjamin. They will say to you, 'The donkeys you set out to look for have been found. And now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, "What shall I do about my son?"'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(New King James Version) 1Samuel 10:2
2"When you have departed from me today, you will find two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah; and they will say to you, 'The donkeys which you went to look for have been found. And now your father has ceased caring about the donkeys and is worrying about you, saying, "What shall I do about my son?"'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(New Revised Standard Version) 1Samuel 10:2
2When you depart from me today you will meet two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah; they will say to you, 'The donkeys that you went to seek are found, and now your father has stopped worrying about them and is worrying about you, saying: What shall I do about my son?'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(New American Standard Bible) 1Samuel 10:2
2"When you go from me today, then you will find two men close to Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah; and they will say to you, 'The donkeys which you went to look for have been found. Now behold, your father has ceased to be concerned about the donkeys and is anxious for you, saying," What shall I do about my son? "'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Amplified Bible) 1Samuel 10:2
2When you have left me today, you will meet two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah, and they will say to you, The donkeys you sought are found. And your father has quit caring about them and is anxious for you, asking, What shall I do about my son?H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(King James Version (with Strongs Data)) 1Samuel 10:2
2When thou art departedH3212 from meH5978 to dayH3117, then thou shalt findH4672 twoH8147 menH582 by Rachel'sH7354 sepulchreH6900 in the borderH1366 of BenjaminH1144 at ZelzahH6766; and they will sayH559 unto thee, The assesH860 which thou wentestH1980 to seekH1245 are foundH4672: and, lo, thy fatherH1 hath leftH5203 the careH1697 of the assesH860, and sorrowethH1672 for you, sayingH559, What shall I doH6213 for my sonH1121?
(쉬운 성경) 사무엘상 10:2
2오늘 나와 헤어진 후에 당신은 베냐민 땅의 경계인 셀사에 있는 라헬의 무덤 가까이에서 두 사람을 만나게 될 것인데, 그 두 사람은 당신에게 이렇게 말할 것이오. ‘당신이 찾아다니던 나귀들을 찾았습니다. 그러나 이번에는 당신 아버지께서 나귀보다 당신 걱정을 하고 있습니다. 당신 아버지는 당신을 찾지 못해 염려하고 계십니다.’H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(현대인의 성경) 사무엘상 10:2
2당신은 돌아갈 때 베냐민 땅의 셀사에 있는 라헬의 무덤 곁에서 두 사람을 만날 것이며 그들은 이렇게 말할 것이오. 당신이 찾으러 간 나귀들을 찾게 되어 당신의 아버지는 한시름 놓았으나 오히려 당신을 걱정하며 어떻게 하면 당신을 찾겠느냐고 물었습니다.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 한글 (Strongs 데이터 포함)) 사무엘상 10:2
2네가H0 오늘H3117 나를H5978 떠나가다가H3212 베냐민H1144 경계H1366 셀사에 있는H6766 라헬H7354 의 묘실H6900 곁에서H5973H8147 사람을H582 만나리니H4672 그들이H0 네게H413 이르기를H559 네가H0 찾으러H1245 갔던H1980 암나귀들을H860 찾은지라H4672 네 아비가H1 암나귀들H860 의 염려는H1697 놓았으나H5203 너희를 인하여H9003 걱정하여H1672 가로되H559 내 아들을 위하여H1121 어찌H4100 하리요H6213 하더라H0 할 것이요H0
(한글 킹제임스) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 내게서 떠나가다가 셀사에 있는 베냐민의 경계 라헬의 묘 곁에서 두 사람을 만날 것이요 그들이 네게 말하리니 '네가 찾으러 갔던 그 나귀들을 찾았으니, 보라, 네 아버지가 나귀들의 염려는 놓았어도 너희로 인하여 슬퍼하여 말하기를 내가 내 아들을 위하여 어찌하리요? 하더라.' 할 것이라.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(바른성경) 사무엘상 10:2
2당신이 오늘 나를 떠나가다가, 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 무덤 곁에서 두 사람을 만나게 될 것이니, 그들은 당신이 찾으러 갔던 암나귀들을 발견했다는 것과, 이제 당신 아버지가 암나귀에 대한 염려는 놓았으나 당신들을 염려하여 '내 아들을 위해 내가 어떻게 해야 하나?' 라고 말한 것을 당신들에게 일러줄 것이오.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(새번역) 사무엘상 10:2
2오늘 나를 떠나서 가시다가 베냐민 지역 셀사에 이르시면, 라헬의 무덤 근처에서 두 사람을 만나실 터인데, 그들은, 그대의 부친이 찾으러 다니던 암나귀들은 벌써 찾았고, 부친께서는 암나귀들 걱정은 놓으셨지만, 이제 오히려 아들과 종의 일이 걱정이 되어 찾고 계신다고 말할 것입니다.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(우리말 성경) 사무엘상 10:2
2당신이 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계에 있는 셀사에 이르면 라헬의 무덤 가까이에서 두 사람을 만나게 될 것이오. 그들은 당신에게 ‘당신이 찾아 나선 나귀들을 찾았기 때문에 당신 아버지는 이제 나귀 걱정은 하지 않지만 그 대신 아들을 걱정하고 있습니다’라고 말할 것이오.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 개정 (Strongs 데이터 포함)) 사무엘상 10:2
2네가H0 오늘H3117 나를H5978 떠나가다가H3212 베냐민H1144 경계H1366 셀사에 있는H6766 라헬H7354 의 묘실H6900 곁에서H5973H8147 사람을H582 만나리니H4672 그들이H0 네게H413 이르기를H559 네가H0 찾으러H1245 갔던H1980 암나귀들을H860 찾은지라H4672 네 아버지가H1 암나귀들H860 의 염려는H1697 놓았으나H5203 너희로 말미암아H9003 걱정하여H1672 이르되H559 내 아들을 위하여H1121 어찌H4100 하리요H6213 하더라H0 할 것이요H0
(공동번역 개정판 (1999)) 사무엘상 10:2
2오늘 그대는 나를 떠나 가다가 베냐민 지역 셀사에 있는 라헬의 무덤 근처에서 두 사람을 만나게 될 것이오. 그들은 그대의 부친이 그대가 찾아다니던 암나귀를 찾아냈으므로 나귀 걱정은 놓았지만 그대들이 걱정되어 '내 아들이 어찌 되었느냐?' 하는 말만 되풀이한다고 알려줄 것이오.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(한글 메시지) 사무엘상 10:2
2H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(한글 메시지) 사무엘상 10:2
2H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Nueva Traduccion Viviente) 1ra Samuel 10:2
2Cuando me dejes hoy, verás a dos hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: «¿Han visto a mi hijo?».
(Reina-Valera (Spanish)) 1ra Samuel 10:2
2Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido a buscar se han hallado; tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo?
(Chinese Contemporary Bible) 撒母耳记上 10:2
2你离开我以后,会在便雅悯境内的泄撒、靠近拉结的墓旁遇见两个人。他们会告诉你,走失的驴已经找到,现在你父亲不再为驴担心,反为你担心,说,‘我该怎样找到我的儿子呢?’
(Chinese Union Bible (Simplified)) 撒母耳记上 10:2
2你今日与我离别之后,在便雅悯境内的泄撒,靠近拉结的坟墓,要遇见两个人。他们必对你说:『你去找的那几头驴已经找着了。现在你父亲不为驴挂心,反为你担忧,说:我为儿子怎么才好呢?』H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Chinese Union Bible (Traditional)) 撒母耳记上 10:2
2你今日與我離別之後,在便雅憫境內的泄撒,靠近拉結的墳墓,要遇見兩個人。他們必對你說:『你去找的那幾頭驢已經找著了。現在你父親不為驢掛心,反為你擔憂,說:我為兒子怎麼才好呢?』H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) 1 Σαμουήλ 10:2
2ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχηλ ἐν τῷ ὁρίῳ Βενιαμιν ἁλλομένους μεγάλα καὶ ἐροῦσίν σοι εὕρηνται αἱ ὄνοι ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι᾽ ὑμᾶς λέγων τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) 1 Σαμουήλ 10:2
2בְּלֶכְתְּךָ֤ הַיֹּום֙ מֵעִמָּדִ֔י וּמָצָאתָ֩ שְׁנֵ֨י אֲנָשִׁ֜ים עִם־קְבֻרַ֥ת רָחֵ֛ל בִּגְב֥וּל בִּנְיָמִ֖ן בְּצֶלְצַ֑ח וְאָמְר֣וּ אֵלֶ֗יךָ נִמְצְא֤וּ הָאֲתֹנֹות֙ אֲשֶׁ֣ר הָלַ֣כְתָּ לְבַקֵּ֔שׁ וְהִנֵּ֨ה נָטַ֤שׁ אָבִ֙יךָ֙ אֶת־דִּבְרֵ֣י הָאֲתֹנֹ֔ות וְדָאַ֤ג לָכֶם֙ לֵאמֹ֔ר מָ֥ה אֶעֱשֶׂ֖ה לִבְנִֽי׃
(Japanese Living Bible) サムエル記上 10:2
2あなたがきょう、わたしを離れて、去って行くとき、ベニヤミンの領地のゼルザにあるラケルの墓のかたわらで、ふたりの人に会うでしょう。そして彼らはあなたに言います、『あなたが捜しに行かれたろばは見つかりました。いま父上は、ろばよりもあなたがたの事を心配して、「わが子のことは、どうしよう」と言っておられます』。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) 1 صموئيل  10:2
2في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح فيقولان لك قد وجدت الاتن التي ذهبت تفتش عليها وهوذا ابوك قد ترك امر الاتن واهتم بكما قائلا ماذا اصنع لابني.
(Hindi Bible) 1 शमूएल 10:2
2vkt tc rw esjs ikl ls pyk tk,xk] rc jkgsy dh dcz ds ikl tks fcU;kehu ds ns'k ds flokus ij lsylg esa gS nks tu rq>s feysaxs] vkSj dgsaxs] fd ftu xfnfg;ksa dks rw <wa<us x;k Fkk os feyh gSa( vkSj lqu] rsjk firk xnfg;ksa dh fpUrk NksM+dj rqEgkjs dkj.k dq<+rk gqvk dgrk gS] fd eSa vius iq=k ds fy;s D;k d:a\
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) I Samuel 10:2
2Quando te apartares hoje de mim, encontrarás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho?
(Vulgate (Latin)) Samuelis I 10:2
2Cum abieris hodie a me, invenies duos viros juxta sepulchrum Rachel in finibus Benjamin, in meridie: dicentque tibi: Inventæ sunt asinæ ad quas ieras perquirendas: et intermissis pater tuus asinis, sollicitus est pro vobis, et dicit: Quid faciam de filio meo?
(International Standard Version) 1Samuel 10:2
2When you leave me today, you will find two men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. They'll tell you, 'The donkeys you went to look for have been found. Now your father has stopped worrying about the donkeys and he's anxious about you. He's asking, 'What shall I do about my son?'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(킹제임스 흠정역) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 나를 떠나가다가 셀사에서 베냐민의 경계에 있는 라헬의 돌무덤 옆에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를, 네가 찾으러 갔던 나귀들을 찾았느니라. 보라, 네 아버지가 나귀들 걱정은 그치셨으나 너희로 인해 슬퍼하며 이르되, 내 아들을 위하여 내가 어떻게 하리요? 하더라, 할 것이요,H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Today's New International Version) 1Samuel 10:2
2When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb, at Zelzah on the border of Benjamin. They will say to you, 'The donkeys you set out to look for have been found. And now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, "What shall I do about my son?" 'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 한글판 (국한문)) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계(境界) 셀사에 있는 라헬의 묘실(墓室) 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아비가 암나귀들의 염려(念慮)는 놓았으나 너희를 인(因)하여 걱정하여 가로되 내 아들을 위(爲)하여 어찌하리요 하더라 할 것이요H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(바른 성경 (국한문)) 사무엘상 10:2
2當身이 오늘 나를 떠나가다가, 베냐민 境界 셀사에 있는 라헬의 무덤 곁에서 두 사람을 만나게 될 것이니, 그들은 當身이 찾으러 갔던 암나귀들을 發見했다는 것과, 이제 當身 아버지가 암나귀에 對한 念慮는 놓았으나 當身들을 念慮하여 '내 아들을 爲해 내가 어떻게 해야 하나?' 라고 말한 것을 當身들에게 일러줄 것이오.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Good News Translation) 1Samuel 10:2
2(Omitted)
(New International Version (1984)) 1Samuel 10:2
2When you leave me today, you will meet two men near Rachel's tomb, at Zelzah on the border of Benjamin. They will say to you, 'The donkeys you set out to look for have been found. And now your father has stopped thinking about them and is worried about you. He is asking, "What shall I do about my son?"'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 개정판 (국한문)) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 境界 셀사에 있는 라헬의 墓室 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아버지가 암나귀들의 念慮는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 爲하여 어찌하리요 하더라 할 것이요H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(현대어성경) 사무엘상 10:2
2이제 내게서 떠나 저 멀리 베냐민 지파로 들어가는 경계선을 넘다 보면 라헬의 무덤 근처에 있는 큰 바위 그늘에서 쉬고 있는 두 사람을 만나게 될 것이오. 그 사람들이 당신에게 이런 소식을 전해 줄 것이오. '당신이 찾아다니는 암나귀들은 벌써 찾았으나 이제는 아들이 돌아오지 않는다고 아버지께서 걱정하고 계십니다.'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(가톨릭 성경) 사무엘상 10:2
2오늘 당신은 나를 떠나서 가다가, 벤야민 영토 첼차에 있는 라헬의 무덤 근처에서 두 사람을 만나게 될 것이오. 그들은 당신에게, '당신 아버지는 당신이 찾으러 다니던 암나귀들을 이미 찾으셨소. 이제 나귀 걱정은 놓으셨지만, ′내 아들은 어찌 되었을까?′ 하시면서 당신들을 걱정하고 계시오.' 하고 말할 것이오.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(Holman Christian Standard Bible) 1Samuel 10:2
2Today when you leave me, you'll find two men at Rachel's Grave at Zelzah in the land of Benjamin. They will say to you, 'The donkeys you went looking for have been found, and now your father has stopped being concerned about the donkeys and is worried about you, asking: What should I do about my son?'H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 국한문) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계(境界) 셀사에 있는 라헬의 묘실(墓室) 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아비가 암나귀들의 염려(念慮)는 놓았으나 너희를 인(因)하여 걱정하여 가로되 내 아들을 위(爲)하여 어찌하리요 하더라 할 것이요H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(공동번역 개정판(1977)) 사무엘상 10:2
2오늘 그대는 나를 떠나 가다가 베냐민 지역 셀사에 있는 라헬의 무덤 근처에서 두 사람을 만나게 될 것입니다. 그들은 그대의 부친이 그대가 찾아다니던 암나귀를 찾아냈으므로 나귀 걱정은 놓았지만 그대들이 걱정되어 "내 아들이 어찌 되었느냐?" 는 말만 되풀이한다고 알려 줄 것이오.H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 개정판) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아버지가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희로 말미암아 걱정하여 이르되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(King James Version) 1Samuel 10:2
2When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121
(개역 한글판) 사무엘상 10:2
2네가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 네게 이르기를 네가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라 네 아비가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희를 인하여 걱정하여 가로되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요H3212H5978H3117H4672H8147H582H7354H6900H1366H1144H6766H559H860H1980H1245H4672H1H5203H1697H860H1672H559H6213H1121

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

'메시지'는 유진 피터슨 'Message' Bible의 공식 한국어판입니다.The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top