Γένεση 2:1 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Γένεση 2:1
Septuagint (Koine Greek - OT only)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Γένεση 2:1 καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν
Γένεση 2:1 (Septuagint)
(New Living Translation) Genesis 2:1 So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed.
Genesis 2:1 (NLT)
(The Message) Genesis 2:1 Heaven and Earth were finished, down to the last detail.
Genesis 2:1 (MSG)
(English Standard Version) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Genesis 2:1 (ESV)
(New International Version) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array.
Genesis 2:1 (NIV)
(New King James Version) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth, and all the host of them, were finished.
Genesis 2:1 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all their multitude.
Genesis 2:1 (NRSV)
(New American Standard Bible) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts.
Genesis 2:1 (NASB)
(Amplified Bible) Genesis 2:1 THUS THE heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Genesis 2:1 (AMP)
(쉬운 성경) 창세기 2:1 그리하여 하늘과 땅과 그 안의 모든 것들이 다 지어졌습니다.
창세기 2:1 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 창세기 2:1 이렇게 해서 우주가 완성되었다.
창세기 2:1 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 창세기 2:1 천지와 만물이 다 이루니라
창세기 2:1 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 창세기 2:1 그리하여 하늘들과 땅이 완성되었고 하늘들의 군상들도 그러하니라.
창세기 2:1 (한글 킹제임스)
(바른성경) 창세기 2:1 하늘과 땅과 그 만물이 완성되었다.
창세기 2:1 (바른성경)
(새번역) 창세기 2:1 하나님은 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것을 다 이루셨다.
창세기 2:1 (새번역)
(우리말 성경) 창세기 2:1 그리하여 하늘과 땅과 그 안의 모든 것이 완성됐습니다.
창세기 2:1 (우리말 성경)
(개역개정판) 창세기 2:1 천지와 만물이 다 이루어지니라
창세기 2:1 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 창세기 2:1 이리하여 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것이 다 이루어졌다.
창세기 2:1 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Γένεση 2:1 וַיְכֻלּ֛וּ הַשָּׁמַ֥יִם וְהָאָ֖רֶץ וְכָל־צְבָאָֽם׃
Γένεση 2:1 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Génesis 2:1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Génesis 2:1 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 创世纪 2:1 天地万物都造好了。
创世纪 2:1 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 创世纪 2:1 天地萬物都造齊了。
创世纪 2:1 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 创世纪 2:1 天地万物都造齐了。
创世纪 2:1 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 創世記 2:1 こうして天と地と、その万象とが完成した。
創世記 2:1 (JLB)
(Hindi Bible) -उत्पत्ति 2:1 ;ksa vkdk'k vkSj i`Foh vkSj mudh lkjh lsuk dk cukuk lekIr gks x;kA
-उत्पत्ति 2:1 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) تكوين  2:1 فأكملت السموات والارض وكل جندها.
تكوين  2:1 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Genesis 2:1 Igitur perfecti sunt cæli et terra, et omnis ornatus eorum.
Genesis 2:1 (Vulgate)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Gênesis 2:1 Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército.
Gênesis 2:1 (JFA)
(Good News Translation) Genesis 2:1 And so the whole universe was completed.
Genesis 2:1 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Genesis 2:1 So the heavens and the earth and everything in them were completed.
Genesis 2:1 (HCSB)
(International Standard Version) Genesis 2:1 With this the heavens and the earth were completed, including all of their vast array.
Genesis 2:1 (ISV)
(King James Version) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Genesis 2:1 (KJV)
(Today's New International Version) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array.
Genesis 2:1 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 창세기 2:1 천지(天地)와 만물(萬物)이 다 이루니라
창세기 2:1 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 창세기 2:1 하늘과 땅과 그 萬物이 完成되었다.
창세기 2:1 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 창세기 2:1 天地와 萬物이 다 이루어지니라
창세기 2:1 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 창세기 2:1 이렇게 하늘과 땅과 그 안의 모든 것이 이루어졌다.
창세기 2:1 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 창세기 2:1 천지(天地)와 만물(萬物)이 다 이루니라
창세기 2:1 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 창세기 2:1 이같이 하늘들과 땅과 그것들의 모든 군대가 완성되니라.
창세기 2:1 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 창세기 2:1 이리하여 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 것이 다 이루어졌다.
창세기 2:1 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 창세기 2:1 이렇게 하늘과 땅, 그리고 그 안에서 살아갈 온갖 것이 다 창조되었다.
창세기 2:1 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Genesis 2:1 Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array.
Genesis 2:1 (NIV84)Septuagint is a Koine Greek translation of a Hebraic textual tradition (Old Testament) that included certain texts which were later included in the canonical Hebrew Bible and other related texts which were not. In Prayer Tents Bible, Apocryphal (books other than the 66 books of the Biblical canon) are excluded.

Old Testament
 • 22. Άσμα Σολομώντος (8)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 25. Θρήνοι (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Ιωήλ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Αβδιού (1)
 • 1
 • 32. Ιωνάς (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 34. Ναούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Αββακούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Σοφονίας (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Αγγαίος (2)
 • 1
 • 2
 • 39. Μαλαχίας (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Testament
 • 48. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 49. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 50. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 54. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 55. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (1)
 • 1
 • 59. ΙΑΚΩΒΟΥ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 60. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 61. ΠΕΤΡΟΥ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 62. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 63. ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ (1)
 • 1
 • 64. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ (1)
 • 1
 • 65. ΙΟΥΔΑ (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top