Γένεση 5:24 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Γένεση 5:24
Septuagint (Koine Greek - OT only)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Γένεση 5:24 καὶ εὐηρέστησεν Ενωχ τῷ θεῷ καὶ οὐχ ηὑρίσκετο ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεός
Γένεση 5:24 (Septuagint)
(New Living Translation) Genesis 5:24 walking in close fellowship with God. Then one day he disappeared, because God took him.
Genesis 5:24 (NLT)
(The Message) Genesis 5:24 Enoch walked steadily with God. And then one day he was simply gone: God took him.
Genesis 5:24 (MSG)
(English Standard Version) Genesis 5:24 Enoch walked with God, and he was not, for God took him.
Genesis 5:24 (ESV)
(New International Version) Genesis 5:24 Enoch walked with God; then he was no more, because God took him away.
Genesis 5:24 (NIV)
(New King James Version) Genesis 5:24 And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.
Genesis 5:24 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Genesis 5:24 Enoch walked with God; then he was no more, because God took him.
Genesis 5:24 (NRSV)
(New American Standard Bible) Genesis 5:24 And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.
Genesis 5:24 (NASB)
(Amplified Bible) Genesis 5:24 And Enoch walked [in habitual fellowship] with God; and he was not, for God took him [home with Him].
Genesis 5:24 (AMP)
(쉬운 성경) 창세기 5:24 에녹은 하나님의 뜻을 따라 평생 하나님과 깊은 관계를 누리며 살다가 갑자기 사라졌습니다. 이는 하나님께서 그를 데려가셨기 때문입니다.
창세기 5:24 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 창세기 5:24 그가 하나님과 깊은 교제를 나누며 사는 중에 하나님이 그를 데려가시므로 그가 사라지고 말았다.
창세기 5:24 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 창세기 5:24 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라
창세기 5:24 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 창세기 5:24 에녹은 하나님과 동행하다가 없어졌더라. 이는 하나님께서 그를 데려가셨음이라.
창세기 5:24 (한글 킹제임스)
(바른성경) 창세기 5:24 에녹은 하나님과 동행하였는데 하나님께서 그를 데려가셨으므로 세상에 있지 않았다.
창세기 5:24 (바른성경)
(새번역) 창세기 5:24 에녹은 하나님과 동행하다가 사라졌다. 하나님이 그를 데려가신 것이다.
창세기 5:24 (새번역)
(우리말 성경) 창세기 5:24 에녹은 하나님과 동행하다가 세상에서 사라졌는데 하나님께서 그를 데려가셨기 때문입니다.
창세기 5:24 (우리말 성경)
(개역개정판) 창세기 5:24 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라
창세기 5:24 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 창세기 5:24 에녹은 하느님과 함께 살다가 사라졌다. 하느님께서 데려가신 것이다.
창세기 5:24 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Γένεση 5:24 וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנֹ֖וךְ אֶת־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ כִּֽי־לָקַ֥ח אֹתֹ֖ו אֱלֹהִֽים׃
Γένεση 5:24 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
Génesis 5:24 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 创世纪 5:24 以诺与上帝亲密同行,后来被上帝接去,不在世上了。
创世纪 5:24 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 创世纪 5:24 以諾與神同行,神將他取去,他就不在世了。
创世纪 5:24 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 创世纪 5:24 以诺与神同行,神将他取去,他就不在世了。
创世纪 5:24 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 創世記 5:24 エノクは神とともに歩み、神が彼を取られたので、いなくなった。
創世記 5:24 (JLB)
(Hindi Bible) -उत्पत्ति 5:24 vkSj guksd ijes'oj ds lkFk lkFk pyrk Fkk( fQj og yksi gks x;k D;ksafd ijes'oj us mls mBk fy;kA
-उत्पत्ति 5:24 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) تكوين  5:24 وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه
تكوين  5:24 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Genesis 5:24 Ambulavitque cum Deo, et non apparuit: quia tulit eum Deus.
Genesis 5:24 (Vulgate)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Gênesis 5:24 E Enoque andou com Deus; e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou.
Gênesis 5:24 (JFA)
(Good News Translation) Genesis 5:24 He spent his life in fellowship with God, and then he disappeared, because God took him away.
Genesis 5:24 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Genesis 5:24 Enoch walked with God, and he was not there, because God took him.
Genesis 5:24 (HCSB)
(International Standard Version) Genesis 5:24 communing with God - and then he was there no more, because God had taken him.
Genesis 5:24 (ISV)
(King James Version) Genesis 5:24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.
Genesis 5:24 (KJV)
(Today's New International Version) Genesis 5:24 Enoch walked faithfully with God; then he was no more, because God took him away.
Genesis 5:24 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 창세기 5:24 에녹이 하나님과 동행(同行)하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상(世上)에 있지 아니하였더라
창세기 5:24 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 창세기 5:24 에녹은 하나님과 同行하였는데 하나님께서 그를 데려가셨으므로 世上에 있지 않았다.
창세기 5:24 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 창세기 5:24 에녹이 하나님과 同行하더니 하나님이 그를 데려가시므로 世上에 있지 아니하였더라
창세기 5:24 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 창세기 5:24 에녹은 하느님과 함께 살다가 사라졌다. 하느님께서 그를 데려가신 것이다.
창세기 5:24 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 창세기 5:24 에녹이 하나님과 동행(同行)하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상(世上)에 있지 아니하였더라
창세기 5:24 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 창세기 5:24 에녹이 하나님과 함께 걷더니 하나님께서 그를 데려가시므로 그가 더 이상 있지 아니하더라.
창세기 5:24 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 창세기 5:24 에녹은 하느님과 함께 살다가 사라졌다. 하느님께서 데려 가신 것이다.
창세기 5:24 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 창세기 5:24 일생 동안 하나님의 뜻을 따라 그분과 함께 살다가 이 세상에서 사라졌다. 하나님께서 그를 데려가신 것이다.
창세기 5:24 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Genesis 5:24 Enoch walked with God; then he was no more, because God took him away.
Genesis 5:24 (NIV84)Septuagint is a Koine Greek translation of a Hebraic textual tradition (Old Testament) that included certain texts which were later included in the canonical Hebrew Bible and other related texts which were not. In Prayer Tents Bible, Apocryphal (books other than the 66 books of the Biblical canon) are excluded.

Old Testament
 • 22. Άσμα Σολομώντος (8)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 25. Θρήνοι (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Ιωήλ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Αβδιού (1)
 • 1
 • 32. Ιωνάς (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 34. Ναούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Αββακούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Σοφονίας (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Αγγαίος (2)
 • 1
 • 2
 • 39. Μαλαχίας (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Testament
 • 48. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 49. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 50. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 54. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 55. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (1)
 • 1
 • 59. ΙΑΚΩΒΟΥ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 60. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 61. ΠΕΤΡΟΥ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 62. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 63. ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ (1)
 • 1
 • 64. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ (1)
 • 1
 • 65. ΙΟΥΔΑ (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top