Δανιήλ 11:21 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Δανιήλ 11:21
Septuagint (Koine Greek - OT only)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Δανιήλ 11:21 καὶ ἀναστήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος καὶ οὐ δοθήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν δόξα βασιλέως καὶ ἥξει ἐξάπινα κατισχύσει βασιλεὺς ἐν κληροδοσίᾳ αὐτοῦ
Δανιήλ 11:21 (Septuagint)
(New Living Translation) Daniel 11:21 “The next to come to power will be a despicable man who is not in line for royal succession. He will slip in when least expected and take over the kingdom by flattery and intrigue.
Daniel 11:21 (NLT)
(The Message) Daniel 11:21 "'His place will be taken by a reject, a man spurned and passed over for advancement. He'll surprise everyone, seemingly coming out of nowhere, and will seize the kingdom.
Daniel 11:21 (MSG)
(English Standard Version) Daniel 11:21 In his place shall arise a contemptible person to whom royal majesty has not been given. He shall come in without warning and obtain the kingdom by flatteries.
Daniel 11:21 (ESV)
(New International Version) Daniel 11:21 "He will be succeeded by a contemptible person who has not been given the honor of royalty. He will invade the kingdom when its people feel secure, and he will seize it through intrigue.
Daniel 11:21 (NIV)
(New King James Version) Daniel 11:21 "And in his place shall arise a vile person, to whom they will not give the honor of royalty; but he shall come in peaceably, and seize the kingdom by intrigue.
Daniel 11:21 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Daniel 11:21 In his place shall arise a contemptible person on whom royal majesty had not been conferred; he shall come in without warning and obtain the kingdom through intrigue.
Daniel 11:21 (NRSV)
(New American Standard Bible) Daniel 11:21 "And in his place a despicable person will arise, on whom the honor of kingship has not been conferred, but he will come in a time of tranquility and seize the kingdom by intrigue.
Daniel 11:21 (NASB)
(Amplified Bible) Daniel 11:21 And in his place {or} office [in Syria] shall arise a contemptuous {and} contemptible person, to whom royal majesty {and} honor of the kingdom have not been given. But he shall come in without warning in time of security and shall obtain the kingdom by flatteries, intrigues, {and} cunning hypocritical conduct.
Daniel 11:21 (AMP)
(쉬운 성경) 다니엘 11:21 그 왕의 뒤를 이어 매우 잔인하고 못된 사람이 왕이 될 것이다. 그는 왕이 될 자격도 없는 사람이지만 백성을 속여 나라를 몰래 빼앗을 것이다.
다니엘 11:21 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 다니엘 11:21 시리아의 그 다음 왕은 왕이 될 자격이 없는 비열한 사람이지만 그가 평온한 때를 틈타서 못된 책략으로 권력을 잡을 것이며
다니엘 11:21 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 다니엘 11:21 또 그 위를 이을 자는 한 비천한 사람이라 나라 영광을 그에게 주지 아니할 것이나 그가 평안한 때를 타서 궤휼로 그 나라를 얻을 것이며
다니엘 11:21 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 다니엘 11:21 또 그의 자리에 한 비열한 사람이 서리니, 사람들은 그에게 왕국의 명예를 주지 아니할 것이나 그는 평화롭게 와서 술책으로 그 왕국을 얻을 것이며
다니엘 11:21 (한글 킹제임스)
(바른성경) 다니엘 11:21 또 그의 자리에 어떤 비열한 사람이 앉을 것이니, 사람들이 왕국의 영광을 그에게 주지 않아도 그는 평온한 때 와서 술책으로 왕국을 장악할 것이다.
다니엘 11:21 (바른성경)
(새번역) 다니엘 11:21 "뒤를 이어 어떤 비열한 사람이 왕이 될 것이다. 그는 왕이 될 권리도 없는 악한 사람인데도, 왕위를 차지할 것이다. 그는 은밀하게 술책을 써서, 왕권을 잡을 것이다.
다니엘 11:21 (새번역)
(우리말 성경) 다니엘 11:21 그의 뒤를 이을 사람은 낮고 천한 사람으로 왕의 영광스런 자리를 받지 못할 사람이다. 그러나 그는 평화로운 때 와서 음흉한 꾀를 써서 그 나라를 차지할 것이다.
다니엘 11:21 (우리말 성경)
(개역개정판) 다니엘 11:21 또 그의 왕위를 이을 자는 한 비천한 사람이라 나라의 영광을 그에게 주지 아니할 것이나 그가 평안한 때를 타서 속임수로 그 나라를 얻을 것이며
다니엘 11:21 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 다니엘 11:21 다음 후계자는 변변치 못한 사람이라 남한테 왕으로 인정받을 만한 위인이 못되지만, 모략으로 슬며시 나라를 차지할 것이다.
다니엘 11:21 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Δανιήλ 11:21 וְעָמַ֤ד עַל־כַּנֹּו֙ נִבְזֶ֔ה וְלֹא־נָתְנ֥וּ עָלָ֖יו הֹ֣וד מַלְכ֑וּת וּבָ֣א בְשַׁלְוָ֔ה וְהֶחֱזִ֥יק מַלְכ֖וּת בַּחֲלַקְלַקֹּֽות׃
Δανιήλ 11:21 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Daniel 11:21 Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.
Daniel 11:21 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 但以理书 11:21 “接着继位的是一个卑鄙的人。他无权继位,却乘人不备用奸计夺取王位。
但以理书 11:21 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 但以理书 11:21 「必有一個卑鄙的人興起接續為王,人未曾將國的尊榮給他,他卻趁人坦然無備的時候,用諂媚的話得國。
但以理书 11:21 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 但以理书 11:21 「必有一个卑鄙的人兴起接续为王,人未曾将国的尊荣给他,他却趁人坦然无备的时候,用谄媚的话得国。
但以理书 11:21 (CUVS)
(Japanese Living Bible) ダニエル記 11:21 彼に代って起る者は、卑しむべき者であって、彼には、王の尊厳が与えられず、彼は不意にきて、巧言をもって国を獲るでしょう。
ダニエル記 11:21 (JLB)
(Hindi Bible) दानिय्येल 11:21 mlds LFkku esa ,d rqPN euq"; mBsxk] ftldh jktizfr"Bk ifgys rks u gksxh] rkSHkh og pSu ds le; vkdj fpduh&pqiM+h ckrksa ds }kjk jkT; dks izkIr djsxkA
दानिय्येल 11:21 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) دانيال  11:21 فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات.
دانيال  11:21 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Danielis 11:21 Et stabit in loco ejus despectus, et non tribuetur ei honor regius: et veniet clam, et obtinebit regnum in fraudulentia.
Danielis 11:21 (Vulgate)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Daniel 11:21 Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real; mas ele virá caladamente, e tomará o reino com lisonja.
Daniel 11:21 (JFA)
(Good News Translation) Daniel 11:21 The angel went on to explain: "The next king of Syria will be an evil man who has no right to be king, but he will come unexpectedly and seize power by trickery.
Daniel 11:21 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Daniel 11:21 "In his place a despised person will arise; royal honors will not be given to him, but he will come during a time of peaceand seize the kingdom by intrigue.
Daniel 11:21 (HCSB)
(International Standard Version) Daniel 11:21 "'In his place there will arise a despicable person, upon whom no royal authority has been conferred, but he'll invade in a time of tranquility, taking over the kingdom through deception.
Daniel 11:21 (ISV)
(King James Version) Daniel 11:21 And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries.
Daniel 11:21 (KJV)
(Today's New International Version) Daniel 11:21 "He will be succeeded by a contemptible person who has not been given the honor of royalty. He will invade the kingdom when its people feel secure, and he will seize it through intrigue.
Daniel 11:21 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 다니엘 11:21 또 그 위를 이을 자(者)는 한 비천(卑賤)한 사람이라 나라 영광(榮光)을 그에게 주지 아니할 것이나 그가 평안(平安)한 때를 타서 궤휼(詭譎)로 그 나라를 얻을 것이며
다니엘 11:21 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 다니엘 11:21 또 그의 자리에 어떤 卑劣한 사람이 앉을 것이니, 사람들이 王國의 榮光을 그에게 주지 않아도 그는 平穩한 때 와서 술책으로 王國을 掌握할 것이다.
다니엘 11:21 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 다니엘 11:21 또 그의 王位를 이을 者는 한 卑賤한 사람이라 나라의 榮光을 그에게 주지 아니할 것이나 그가 平安한 때를 타서 속임數로 그 나라를 얻을 것이며
다니엘 11:21 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 다니엘 11:21 "그의 뒤를 이어 멸시받아 마땅한 자가 일어나는데, 임금으로 인정받지 못하면서도, 불시에 나서서 모략으로 왕권을 잡을 것이다.
다니엘 11:21 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 다니엘 11:21 또 그 위를 이을 자(者)는 한 비천(卑賤)한 사람이라 나라 영광(榮光)을 그에게 주지 아니할 것이나 그가 평안(平安)한 때를 타서 궤휼(詭譎)로 그 나라를 얻을 것이며
다니엘 11:21 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 다니엘 11:21 또 그의 영토에서 한 비천한 사람이 일어날 터인데 그들이 그 왕국의 존귀를 그에게 주지 아니하리라. 그러나 그가 평화로이 들어와서 아첨하는 말로 그 왕국을 얻을 것이며
다니엘 11:21 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 다니엘 11:21 다음 후계자는 변변치 못한 사람이라 남한테 왕으로 인정받을 위인이 못되지만, 모략으로 슬며시 나라를 차지할 것이다.
다니엘 11:21 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 다니엘 11:21 그 다음 북쪽 나라 왕이 될 사람은 파렴치하고 매우 비열한 사람이다. 한마디로 말해 왕이 된 자격조차 없는 인물이다. 그런데 간사스럽게 음모를 꾸며 왕위를 찬탈할 것이다.
다니엘 11:21 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Daniel 11:21 "He will be succeeded by a contemptible person who has not been given the honor of royalty. He will invade the kingdom when its people feel secure, and he will seize it through intrigue.
Daniel 11:21 (NIV84)Septuagint is a Koine Greek translation of a Hebraic textual tradition (Old Testament) that included certain texts which were later included in the canonical Hebrew Bible and other related texts which were not. In Prayer Tents Bible, Apocryphal (books other than the 66 books of the Biblical canon) are excluded.

Old Testament
 • 22. Άσμα Σολομώντος (8)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 25. Θρήνοι (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Ιωήλ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Αβδιού (1)
 • 1
 • 32. Ιωνάς (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 34. Ναούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Αββακούμ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Σοφονίας (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Αγγαίος (2)
 • 1
 • 2
 • 39. Μαλαχίας (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

New Testament
 • 48. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 49. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 50. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 54. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ (6)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 55. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (1)
 • 1
 • 59. ΙΑΚΩΒΟΥ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 60. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 61. ΠΕΤΡΟΥ Β΄ (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 62. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 63. ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ (1)
 • 1
 • 64. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ (1)
 • 1
 • 65. ΙΟΥΔΑ (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top