Ιερεμίας 22:2 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Ιερεμίας 22:2
New Living Translation
(New Living Translation) Jeremiah 22:2
2‘Listen to this message from the Lord, you king of Judah, sitting on David’s throne. Let your attendants and your people listen, too.
(The Message) Jeremiah 22:2
2Say, 'Listen to what GOD says, O King of Judah, you who sit on David's throne—you and your officials and all the people who go in and out of these palace gates.
(English Standard Version) Jeremiah 22:2
2and say, 'Hear the word of the LORD, O king of Judah, who sits on the throne of David, you, and your servants, and your people who enter these gates.
(New International Version) Jeremiah 22:2
2'Hear the word of the LORD, O king of Judah, you who sit on David's throne—you, your officials and your people who come through these gates.
(New King James Version) Jeremiah 22:2
2"and say, 'Hear the word of the LORD, O king of Judah, you who sit on the throne of David, you and your servants and your people who enter these gates!
(New Revised Standard Version) Jeremiah 22:2
2and say: Hear the word of the LORD, O King of Judah sitting on the throne of David—you, and your servants, and your people who enter these gates.
(New American Standard Bible) Jeremiah 22:2
2and say, 'Hear the word of the LORD, O king of Judah, who sits on David's throne, you and your servants and your people who enter these gates.
(Amplified Bible) Jeremiah 22:2
2Hear the word of the Lord, O king of Judah, you who sit upon the throne of David--you and your servants and your people who enter by these gates.
(쉬운 성경) 예레미야 22:2
2너는 이처럼 말하여라. ‘다윗의 보좌에 앉은 유다의 왕이여, 여호와의 말씀을 들어라. 너와 네 신하들은 잘 들어라. 이 문으로 들어오는 모든 백성들도 들어라.
(현대인의 성경) 예레미야 22:2
2다윗의 왕위에 앉은 유다 왕과 그 신하들과 궁전 문으로 들어오는 예루살렘 사람들에게 이렇게 전하라고 말씀하셨다.
(개역 한글판) 예레미야 22:2
2이르기를 다윗의 위에 앉은 유다 왕이여 너와 네 신하와 이 문들로 들어오는 네 백성은 여호와의 말씀을 들을지니라
(한글 킹제임스) 예레미야 22:2
2말하라. 오 다윗의 보좌에 앉은 유다 왕이여, 너와 네 신하들과 이 문들로 들어오는 네 백성은 주의 말씀을 들으라.
(바른성경) 예레미야 22:2
2'다윗의 보좌에 앉은 유다 왕아, 너와 네 신하들과 이 문들로 들어오는 네 백성은 여호와의 말을 들어라.
(새번역) 예레미야 22:2
2너는 이렇게 말하여라. '다윗의 보좌에 앉은 유다의 왕아, 너는 네 신하와 이 모든 성문으로 들어오는 네 백성과 함께 주가 하는 말을 들어라.
(우리말 성경) 예레미야 22:2
2너는 말하여라. ‘다윗의 보좌에 앉아 있는 유다 왕아, 너와 네 신하들과 이 성문들로 들어가는 네 백성아, 여호와의 말씀을 들으라.
(개역개정판) 예레미야 22:2
2이르기를 다윗의 왕위에 앉은 유다 왕이여 너와 네 신하와 이 문들로 들어오는 네 백성은 여호와의 말씀을 들을지니라
(공동번역 개정판 (1999)) 예레미야 22:2
2'다윗의 옥좌에 앉은 유다의 왕이여, 나 야훼의 말을 들어라. 이 성의 문들을 드나드는 뭇 신하와 백성도 함께 들어라.
(Nueva Traduccion Viviente) Jeremías 22:2
2«Rey de Judá, tú que te sientas en el trono de David, escucha el mensaje del SEÑOR. Deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen.
(Reina-Valera (Spanish)) Jeremías 22:2
2y di: Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú, y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas.
(Chinese Contemporary Bible) 耶利米书 22:2
2‘坐在大卫宝座上的犹大王啊,你和你的臣仆以及进出这城门的百姓都要听耶和华的话。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 耶利米书 22:2
2说:『坐大卫宝座的犹大王啊,你和你的臣仆,并进入城门的百姓,都当听耶和华的话。
(Chinese Union Bible (Traditional)) 耶利米书 22:2
2說:『坐大衛寶座的猶大王啊,你和你的臣僕,並進入城門的百姓,都當聽耶和華的話。
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Ιερεμίας 22:2
2καὶ ἐρεῖς ἄκουε λόγον κυρίου βασιλεῦ Ιουδα ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυιδ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου καὶ ὁ λαός σου καὶ οἱ εἰσπορευόμενοι ταῖς πύλαις ταύταις
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ιερεμίας 22:2
2וְאָֽמַרְתָּ֙ שְׁמַ֣ע דְּבַר־יְהוָ֔ה מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה הַיֹּשֵׁ֖ב עַל־כִּסֵּ֣א דָוִ֑ד אַתָּ֤ה וַעֲבָדֶ֙יךָ֙ וְעַמְּךָ֔ הַבָּאִ֖ים בַּשְּׁעָרִ֥ים הָאֵֽלֶּה׃
(Japanese Living Bible) エレミヤ記 22:2
2言いなさい、『ダビデの位にすわるユダの王よ、あなたと、あなたの家臣、および、この門からはいるあなたの民は主の言葉を聞きなさい。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) ارميا  22:2
2وقل. اسمع كلمة الرب يا ملك يهوذا الجالس على كرسي داود انت وعبيدك وشعبك الداخلين في هذه الابواب.
(Hindi Bible) यिर्मयाह 22:2
2gs nkÅn dh xíh ij fojkteku ;gwnk ds jktk] rw vius deZpkfj;ksa vkSj viuh iztk ds yksxksa lesr tks bu QkVdksa ls vk;k djrs gSa] ;gksok dk opu lquA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Jeremias 22:2
2E dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi; ouvi, tu, e os teus servos, e o teu povo, que entrais por estas portas.
(Vulgate (Latin)) Jeremiæ 22:2
2et dices: [Audi verbum Domini, rex Juda,
qui sedes super solium David:
tu et servi tui, et populus tuus,
qui ingredimini per portas istas.

(Good News Translation) Jeremiah 22:2
2his officials, and the people of Jerusalem to listen to what the LORD had said:
(Holman Christian Standard Bible) Jeremiah 22:2
2You are to say: Hear the word of the LORD, king of Judah, you who sit on the throne of David— you, your officers, and your people who enter these gates.
(International Standard Version) Jeremiah 22:2
2'Listen to the word of the Lord, king of Judah, you who sit on the throne of David—you, your officials, and your people who enter these gates.
(King James Version) Jeremiah 22:2
2And say, Hear the word of the LORD, O king of Judah, that sittest upon the throne of David, thou, and thy servants, and thy people that enter in by these gates:
(Today's New International Version) Jeremiah 22:2
2'Hear the word of the LORD to you, king of Judah, you who sit on David's throne—you, your officials and your people who come through these gates.
(개역 한글판 (국한문)) 예레미야 22:2
2이르기를 다윗의 위에 앉은 유다 왕(王)이여 너와 네 신하(臣下)와 이 문(門)들로 들어오는 네 백성(百姓)은 여호와의 말씀을 들을지니라
(바른 성경 (국한문)) 예레미야 22:2
2'다윗의 寶座에 앉은 유다 王아, 너와 네 臣下들과 이 門들로 들어오는 네 百姓은 여호와의 말을 들어라.
(개역 개정판 (국한문)) 예레미야 22:2
2이르기를 다윗의 王位에 앉은 유다 王이여 너와 네 臣下와 이 門들로 들어오는 네 百姓은 여호와의 말씀을 들을지니라
(가톨릭 성경) 예레미야 22:2
2너는 이렇게 말하여라. ' 다윗 왕좌에 앉은 유다 임금아, 이 성문으로 들어오는 네 신하들과 백성과 더불어 주님의 말씀을 들어라.
(공동번역 개정판(1977)) 예레미야 22:2
2"다윗의 옥좌에 앉은 유다의 왕이여, 나 야훼의 말을 들어라. 이 성의 문들을 드나드는 뭇 신하와 백성도 함께 들어라.
(개역 국한문) 예레미야 22:2
2이르기를 다윗의 위에 앉은 유다 왕(王)이여 너와 네 신하(臣下)와 이 문(門)들로 들어오는 네 백성(百姓)은 여호와의 말씀을 들을지니라
(킹제임스 흠정역) 예레미야 22:2
2이르기를, 오 다윗의 왕좌에 앉은 유다 왕이여, 너와 네 신하들과 이 문들로 들어오는 네 백성은 주의 말씀을 들을지어다.
(New International Version (1984)) Jeremiah 22:2
2'Hear the word of the LORD, O king of Judah, you who sit on David's throne--you, your officials and your people who come through these gates.
(현대어성경) 예레미야 22:2
2'네 조상 다윗의 왕위에 앉은 유다의 왕아, 너는 이제 여호와께서 네게 하시는 말씀을 들어라. 네 밑에 있는 고관들과 왕궁으로 너를 찾아오는 백성들도 이 말씀을 들어라.

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3

Notice: Undefined variable: listofreadingchapters in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257

Notice: Undefined variable: today in C:\http\prayertents\https\b.php on line 2257
Return to top