Ιησούς του Ναυή 9:2 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Ιησούς του Ναυή 9:2
New Living Translation
(New Living Translation) Joshua 9:2
2These kings combined their armies to fight as one against Joshua and the Israelites.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(The Message) Joshua 9:2
2They came together in a coalition to fight against Joshua and Israel under a single command.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(English Standard Version) Joshua 9:2
2they gathered together as one to fight against Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(New International Version) Joshua 9:2
2they came together to make war against Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(New King James Version) Joshua 9:2
2that they gathered together to fight with Joshua and Israel with one accord.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(New Revised Standard Version) Joshua 9:2
2they gathered together with one accord to fight Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(New American Standard Bible) Joshua 9:2
2that they gathered themselves together with one accord to fight with Joshua and with Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Amplified Bible) Joshua 9:2
2They gathered together with one accord to fight Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(King James Version (with Strongs Data)) Joshua 9:2
2That they gatheredH6908 themselves togetherH3162, to fightH3898 with JoshuaH3091 and with IsraelH3478, with oneH259 accordH6310.
(쉬운 성경) 여호수아 9:2
2이 왕들은 여호수아를 비롯한 이스라엘 사람들과 싸우기 위해 모두 모였습니다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(현대인의 성경) 여호수아 9:2
2(1절과 같음)H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 한글 (Strongs 데이터 포함)) 여호수아 9:2
2모여서H6908H259 심으로H6310 여호수아H3091H5973 이스라엘로H3478 더불어H5973 싸우려 하더라H3898
(한글 킹제임스) 여호수아 9:2
2함께 모여 한 마음으로 여호수아와 이스라엘과 더불어 싸울 것을 정하더라.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(바른성경) 여호수아 9:2
2함께 모여 한마음으로 여호수아와 이스라엘에 대항하여 싸우려고 하였다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(새번역) 여호수아 9:2
2함께 모여서, 여호수아와 이스라엘에 맞서서 싸우기로 뜻을 모았다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(우리말 성경) 여호수아 9:2
2여호수아와 이스라엘에 대항하기 위해 함께 모여 뜻을 모았습니다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 개정 (Strongs 데이터 포함)) 여호수아 9:2
2모여서H6908H259 심으로H6310 여호수아H3091H5973 이스라엘에H3478 맞서서H5973 싸우려 하더라H3898
(공동번역 개정판 (1999)) 여호수아 9:2
2동맹을 맺어 여호수아가 거느린 이스라엘과 싸우기로 의견을 모았다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(한글 메시지) 여호수아 9:2
2H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Nueva Traduccion Viviente) Josué 9:2
2Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas.
(Reina-Valera (Spanish)) Josué 9:2
2se concertaron para pelear contra Josué e Israel.
(Chinese Contemporary Bible) 约书亚记 9:2
2就联合起来对抗约书亚和以色列人。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 约书亚记 9:2
2就都聚集,同心合意的要与约书亚和以色列人争战。H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Chinese Union Bible (Traditional)) 约书亚记 9:2
2就都聚集,同心合意的要與約書亞和以色列人爭戰。H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ιησούς του Ναυή 9:2
2וַיִּֽתְקַבְּצ֣וּ יַחְדָּ֔ו לְהִלָּחֵ֥ם עִם־יְהֹושֻׁ֖עַ וְעִם־יִשְׂרָאֵ֑ל פֶּ֖ה אֶחָֽד׃
(Japanese Living Bible) ヨシュア記 9:2
2心を合わせ、相集まって、ヨシュアおよびイスラエルと戦おうとした。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) يشوع  9:2
2اجتمعوا معا لمحاربة يشوع واسرائيل بصوت واحد
(Hindi Bible) यहोशू 9:2
2os ,d eu gksdj ;gks'kw vkSj bòk,fy;ksa ls yM+us dks bdës gq,AA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Josué 9:2
2se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel.
(Vulgate (Latin)) Iosue 9:2
2congregati sunt pariter, ut pugnarent contra Josue et Israël uno animo, eademque sententia.~
(공동번역 개정판(1977)) 여호수아 9:2
2동맹을 맺어 여호수아가 거느린 이스라엘과 싸우기로 의견을 모았다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(New International Version (1984)) Joshua 9:2
2they came together to make war against Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(현대어성경) 여호수아 9:2
2이 왕들은 그 소문에 놀라 모두 한자리에 모여 여호수아가 이끄는 이스라엘과 싸우려고 연합전선을 펴기로 하였다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(킹제임스 흠정역) 여호수아 9:2
2함께 모여 한마음으로 여호수아와 이스라엘과 싸우려 하더라.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 국한문) 여호수아 9:2
2모여서 일심(一心)으로 여호수아와 이스라엘로 더불어 싸우려 하더라H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Good News Translation) Joshua 9:2
2They all came together and joined forces to fight against Joshua and the Israelites.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(가톨릭 성경) 여호수아 9:2
2함께 모여서 여호수아와 이스라엘에게 맞서 싸우기로 뜻을 모았다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 개정판 (국한문)) 여호수아 9:2
2모여서 一心으로 여호수아와 이스라엘에 맞서서 싸우려 하더라H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(바른 성경 (국한문)) 여호수아 9:2
2함께 모여 한마음으로 여호수아와 이스라엘에 對抗하여 싸우려고 하였다.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 한글판 (국한문)) 여호수아 9:2
2모여서 일심(一心)으로 여호수아와 이스라엘로 더불어 싸우려 하더라H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Today's New International Version) Joshua 9:2
2they came together to make war against Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(Holman Christian Standard Bible) Joshua 9:2
2they formed a unified alliance to fight against Joshua and Israel.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(International Standard Version) Joshua 9:2
2united together as one to fight against both Joshua and Israel.1H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(King James Version) Joshua 9:2
2That they gathered themselves together, to fight with Joshua and with Israel, with one accord.H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 한글판) 여호수아 9:2
2모여서 일심으로 여호수아와 이스라엘로 더불어 싸우려 하더라H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310
(개역 개정판) 여호수아 9:2
2모여서 일심으로 여호수아와 이스라엘에 맞서서 싸우려 하더라H6908H3162H3898H3091H3478H259H6310

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

'메시지'는 유진 피터슨 'Message' Bible의 공식 한국어판입니다.The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top