Revelation 3:18 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Revelation 3:18
New Living Translation
(New Living Translation) Revelation 3:18
18So I advise you to buy gold from me—gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes so you will be able to see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(The Message) Revelation 3:18
18"Here's what I want you to do: Buy your gold from me, gold that's been through the refiner's fire. Then you'll be rich. Buy your clothes from me, clothes designed in Heaven. You've gone around half-naked long enough. And buy medicine for your eyes from me so you can see, really see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(English Standard Version) Revelation 3:18
18I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white garments so that you may clothe yourself and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(New International Version) Revelation 3:18
18I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(New King James Version) Revelation 3:18
18"I counsel you to buy from Me gold refined in the fire, that you may be rich; and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed; and anoint your eyes with eye salve, that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(New Revised Standard Version) Revelation 3:18
18Therefore I counsel you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich; and white robes to clothe you and to keep the shame of your nakedness from being seen; and salve to anoint your eyes so that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(New American Standard Bible) Revelation 3:18
18I advise you to buy from Me gold refined by fire, that you may become rich, and white garments, that you may clothe yourself, and [that] the shame of your nakedness may not be revealed; and eye salve to anoint your eyes, that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Amplified Bible) Revelation 3:18
18Therefore I counsel you to purchase from Me gold refined {and} tested by fire, that you may be [truly] wealthy, and white clothes to clothe you and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(King James Version (with Strongs Data)) Revelation 3:18
18I counselG4823 theeG4671 to buyG59 ofG3844 meG1700 goldG5553 triedG4448 inG1537 the fireG4442, thatG2443 thou mayest be richG4147; andG2532 whiteG3022 raimentG2440, thatG2443 thou mayest be clothedG4016, andG2532 that the shameG152 of thyG4675 nakednessG1132 doG5319 notG3361 appearG5319; andG2532 anointG1472 thineG4675 eyesG3788 with eyesalveG2854, thatG2443 thou mayest seeG991.
(쉬운 성경) 요한계시록 3:18
18내가 충고한다. 내게 와서 불 속에서 제련된 금을 사거라. 그러면 네가 참된 부자가 될 것이다. 또 흰옷을 사라. 그것으로 너의 벌거벗은 부끄러움을 가릴 수 있을 것이다. 네 눈에 바를 안약을 사라. 참된 것을 볼 수 있을 것이다.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(현대인의 성경) 요한계시록 3:18
18그러므로 내가 너에게 권한다. 너는 내게서 불에 정련된 금을 사서 부요해지고 흰 옷을 사서 입고 벌거벗은 수치를 가리며 안약을 사서 바르고 눈을 떠라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 한글 (Strongs 데이터 포함)) 요한계시록 3:18
18내가G0 너를G4671 권하노니G4823G1700 게서G3844G4442G1537 연단한G4448 금을G5553 사서G59 부요G4147 하게 하고G2443G3022 옷을G2440 사서G0 입어G4016 벌거벗은G1132 수치를G152 보이지G5319 않게G3361 하고G2443 안약을G2854 사서G0 눈에G3788 발라G1472 보게G991 하라G2443
(한글 킹제임스) 요한계시록 3:18
18내가 너에게 권고하노니 내게서 불로 단련된 금을 사서 부요하게 되고, 흰 옷을 사서 입음으로 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않게 하며, 또 안약을 네 눈에 발라 보게 하라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(바른성경) 요한계시록 3:18
18그러므로 내가 너에게 권고한다. 내게서 불로 단련된 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 너의 벌거벗은 수치가 드러나지 않도록 하여라. 또 안약을 사서 눈에 발라 보게 하여라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(새번역) 요한계시록 3:18
18그러므로 나는 네게 권한다. 네가 부유하게 되려거든 불에 정련한 금을 내게서 사고, 네 벌거벗은 수치를 가려서 드러내지 않으려거든 흰 옷을 사서 입고, 네 눈이 밝아지려거든 안약을 사서 눈에 발라라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(우리말 성경) 요한계시록 3:18
18그러므로 내가 네게 경고한다. 네가 풍족하게 되려면 내게서 불로 정련한 금을 사거라. 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않으려면 흰옷을 사서 입어라. 네가 보고 싶으면 안약을 사서 네 눈에 발라라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 개정 (Strongs 데이터 포함)) 요한계시록 3:18
18내가G0 너를G4671 권하노니G4823G1700 게서G3844G4442G1537 연단한G4448 금을G5553 사서G59 부요G4147 하게 하고G2443G3022 옷을G2440 사서G0 입어G4016 벌거벗은G1132 수치를G152 보이지G5319 않게G3361 하고G2443 안약을G2854 사서G0 눈에G3788 발라G1472 보게G991 하라G2443
(공동번역 개정판 (1999)) 요한계시록 3:18
18그러므로 나는 너에게 권고한다. 너는 나에게서 불로 단련된 금을 사서 부자가 되고 나에게서 흰 옷을 사서 입고 네 벌거벗은 수치를 가리고 또 안약을 사서 눈에 발라 눈을 떠라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(한글 메시지) 요한계시록 3:18
18나는 네가 이렇게 하기를 바란다. 나에게서 네 금을 사라. 불로 정련된 금이다. 그러면 너는 부자가 될 것이다. 나에게서 네 옷을 사라. 하늘에서 디자인된 옷이다. 너는 너무 오랫동안 거의 벌거벗은 채로 돌아다녔다. 내게서 네 눈에 바를 약을 사라. 볼 수 있도록, 정말로 볼 수 있도록 말이다.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Nueva Traduccion Viviente) Apocalipsis 3:18
18Así que te aconsejo que de mí compres oro —un oro purificado por fuego— y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver.
(Reina-Valera (Spanish)) Apocalipsis 3:18
18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
(Chinese Contemporary Bible) 启示录 3:18
18我劝你向我买精炼的金子,使你真正富有。你也要向我买白袍穿在身上,好遮盖你赤身露体的羞辱。你也要向我买眼药抹眼睛,使你能看见。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 启示录 3:18
18我劝你向我买火炼的金子,叫你富足;又买白衣穿上,叫你赤身的羞耻不露出来;又买眼药擦你的眼睛,使你能看见。G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Chinese Union Bible (Traditional)) 启示录 3:18
18我勸你向我買火煉的金子,叫你富足;又買白衣穿上,叫你赤身的羞恥不露出來;又買眼藥擦你的眼睛,使你能看見。G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:18
18συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
(Japanese Living Bible) ヨハネの黙示録 3:18
18そこで、あなたに勧める。富む者となるために、わたしから火で精錬された金を買い、また、あなたの裸の恥をさらさないため身に着けるように、白い衣を買いなさい。また、見えるようになるため、目にぬる目薬を買いなさい。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) رؤيا  3:18
18اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. وكحّل عينيك بكحل كي تبصر.
(Hindi Bible) प्रकाशित वाक्य 3:18
18blh fy;s eSa rq>s lEefr nsrk gwa] fd vkx esa rk;k gqvk lksuk eq> ls eksy ys] fd /kuh gks tk,( vkSj 'osr oL=k ys ys fd ifgudj rq>s vius uaxsiu dh yTtk u gks( vkSj viuh vka[kksa esa yxkus ds fy;s lqekZ ys] fd rw ns[kus yxsA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Apocalipse 3:18
18aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez; e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
(Vulgate (Latin)) Apocalypsis 3:18
18Suadeo tibi emere a me aurum ignitum probatum, ut locuples fias, et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tuæ, et collyrio inunge oculos tuos ut videas.
(공동번역 개정판(1977)) 요한계시록 3:18
18그러므로 나는 너에게 권고한다. 너는 나에게서 불로 단련된 금을 사서 부자가 되고 나에게서 흰 옷을 사서 입고 네 벌거벗은 수치를 가리우고 또 안약을 사서 눈에 발라 눈을 떠라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(New International Version (1984)) Revelation 3:18
18I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(현대어성경) 요한계시록 3:18
18그러므로 나는 네게 충고한다. 불로 제련된 순금을 내게서 사라. 그것만이 네가 참다운 부자가 될 수 있는 길이다. 그리고 깨끗하고 순결한 흰옷을 내게서 사라. 그래야 너는 벌거벗은 수치를 가릴 수 있게 될 것이다. 또 네 눈을 치료하려거든 내게서 안약을 사라. 그러면 시력을 되찾게 될 것이다.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(킹제임스 흠정역) 요한계시록 3:18
18내가 네게 권고하노니 너는 내게서 불로 정제한 금을 사서 부유한 자가 되고 또 흰옷을 사서 입어 네 벌거벗은 수치를 드러내지 말며 또 네 눈에 안약을 발라 볼지니라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 국한문) 요한계시록 3:18
18내가 너를 권(勸)하노니 내게서 불로 연단(鍊鍛)한 금(金)을 사서 부요(富饒)하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치(羞恥)를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Good News Translation) Revelation 3:18
18I advise you, then, to buy gold from me, pure gold, in order to be rich. Buy also white clothing to dress yourself and cover up your shameful nakedness. Buy also some ointment to put on your eyes, so that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(가톨릭 성경) 요한계시록 3:18
18내가 너에게 권한다. 나에게서 불로 정련된 금을 사서 부자가 되고, 흰옷을 사 입어 너의 수치스러운 알몸이 드러나지 않게 하고, 안약을 사서 눈에 발라 제대로 볼 수 있게 하여라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 개정판 (국한문)) 요한계시록 3:18
18내가 너를 勸하노니 내게서 불로 鍊鍛한 金을 사서 富饒하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 羞恥를 보이지 않게 하고 眼藥을 사서 눈에 발라 보게 하라G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(바른 성경 (국한문)) 요한계시록 3:18
18그러므로 내가 너에게 권고한다. 내게서 불로 단련된 金을 사서 富饒하게 하고 흰옷을 사서 입어 너의 벌거벗은 羞恥가 드러나지 않도록 하여라. 또 안약을 사서 눈에 발라 보게 하여라.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 한글판 (국한문)) 요한계시록 3:18
18내가 너를 권(勸)하노니 내게서 불로 연단(鍊鍛)한 금(金)을 사서 부요(富饒)하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치(羞恥)를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Today's New International Version) Revelation 3:18
18I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(Holman Christian Standard Bible) Revelation 3:18
18I advise you to buy from Me gold refined in the fire so that you may be rich, and white clothes so that you may be dressed and your shameful nakedness not be exposed, and ointment to spread on your eyes so that you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(International Standard Version) Revelation 3:18
18Therefore, I advise you to buy from me gold purified in fire so you may be rich, white clothes to wear so your shameful nakedness won't show, and ointment to put on your eyes so you may see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(King James Version) Revelation 3:18
18I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 한글판) 요한계시록 3:18
18내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991
(개역 개정판) 요한계시록 3:18
18내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라G4823G4671G59G3844G1700G5553G4448G1537G4442G2443G4147G2532G3022G2440G2443G4016G2532G152G4675G1132G5319G3361G5319G2532G1472G4675G3788G2854G2443G991

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

'메시지'는 유진 피터슨 'Message' Bible의 공식 한국어판입니다.The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top