1Chronicles 12:19 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
1Chronicles 12:19
New Living Translation
(New Living Translation) 1Chronicles 12:19 Some men from Manasseh defected from the Israelite army and joined David when he set out with the Philistines to fight against Saul. But as it turned out, the Philistine rulers refused to let David and his men go with them. After much discussion, they sent them back, for they said, "It will cost us our heads if David switches loyalties to Saul and turns against us."
1Chronicles 12:19 (NLT)
(The Message) 1Chronicles 12:19 Some from the tribe of Manasseh also defected to David when he started out with the Philistines to go to war against Saul. In the end, they didn't actually fight because the Philistine leaders, after talking it over, sent them home, saying, "We can't trust them with our lives—they'll betray us to their master Saul."
1Chronicles 12:19 (MSG)
(English Standard Version) 1Chronicles 12:19 Some of the men of Manasseh deserted to David when he came with the Philistines for the battle against Saul. (Yet he did not help them, for the rulers of the Philistines took counsel and sent him away, saying, "At peril to our heads he will desert to his master Saul.")
1Chronicles 12:19 (ESV)
(New International Version) 1Chronicles 12:19 Some of the men of Manasseh defected to David when he went with the Philistines to fight against Saul. (He and his men did not help the Philistines because, after consultation, their rulers sent him away. They said, "It will cost us our heads if he deserts to his master Saul.")
1Chronicles 12:19 (NIV)
(New King James Version) 1Chronicles 12:19 And some from Manasseh defected to David when he was going with the Philistines to battle against Saul; but they did not help them, for the lords of the Philistines sent him away by agreement, saying, "He may defect to his master Saul and endanger our heads."
1Chronicles 12:19 (NKJV)
(New Revised Standard Version) 1Chronicles 12:19 Some of the Manassites deserted to David when he came with the Philistines for the battle against Saul. (Yet he did not help them, for the rulers of the Philistines took counsel and sent him away, saying, "He will desert to his master Saul at the cost of our heads.")
1Chronicles 12:19 (NRSV)
(New American Standard Bible) 1Chronicles 12:19 From Manasseh also some defected to David, when he was about to go to battle with the Philistines against Saul. But they did not help them, for the lords of the Philistines after consultation sent him away, saying, " At [the cost of] our heads he may defect to his master Saul. "
1Chronicles 12:19 (NASB)
(Amplified Bible) 1Chronicles 12:19 Some of the men of Manasseh deserted to David when he came with the Philistines for the battle against Saul. But [David's] men did not actually fight with them, for the lords of the Philistines, upon advisement, sent him away, saying, He will desert to his master Saul at the risk of our heads.
1Chronicles 12:19 (AMP)
(쉬운 성경) 역대상 12:19 므낫세 지파 가운데서도 다윗을 따른 사람들이 있었습니다. 다윗이 블레셋 사람들에게 가서 그들과 함께 사울을 무찌르고자 할 때에 다윗과 그의 부하들은 블레셋 사람들을 돕지 못했습니다. 왜냐하면 블레셋의 지도자들이 서로 의논한 뒤에 다윗을 돌려 보냈기 때문입니다. 그들은 ‘다윗이 우리를 죽이고 그의 주인 사울에게 항복할지도 모른다’라고 생각했습니다.
역대상 12:19 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 역대상 12:19 다윗이 블레셋 사람과 함께 사울왕을 치려고 했을 때 므낫세 지파에서 몇 사람이 이스라엘군을 저버리고 다윗에게 돌아온 적이 있었다. 그러나 블레셋 왕들은 다윗과 그의 부하들을 데리고 출전하기를 꺼려하였다. 그래서 많은 논란 끝에 그들은 다윗과 그 부하들을 돌려보내고 말았다. 이것은 다윗과 그 부하들이 자기들을 배신하고 사울왕에게 돌아갈 경우 오히려 그들에게 더 큰 위험이 따를 것을 염려했기 때문이었다.
역대상 12:19 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 역대상 12:19 다윗이 전에 블레셋 사람과 함께 가서 사울을 치려할 때에 므낫세 지파에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗 등이 블레셋 사람을 돕지 못하였음은 블레셋 사람의 방백이 서로 의논하고 보내며 이르기를 저가 그 주 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 위태할까 하노라 함이라
역대상 12:19 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 역대상 12:19 다윗이 필리스티아인들과 함께 사울을 대적하여 싸우러 갔을 때 므낫세 지파에서 몇 사람이 다윗에게 돌아왔더라. 그러나 그들이 필리스티아인들을 돕지 아니하였으니, 이는 필리스티아인들의 군주들이 숙고하여 그를 떠나게 하며 말하기를 "그가 그의 주인 사울에게로 돌아가리니 우리의 머리가 위태롭게 되리라." 하였음이더라.
역대상 12:19 (한글 킹제임스)
(바른성경) 역대상 12:19 므낫세 지파에서도 다윗에게 넘어온 사람들이 있었다. 그때 다윗이 블레셋 사람들과 함께 나가서 사울과 전쟁을 하려 했으나 블레셋 사람들을 돕지 못하였으니, 이는 블레셋 군주들이 의논한 다음 "그가 자기 주인인 사울에게로 넘어가면 우리 머리가 위태롭게 될 것이다." 라고 말하며 그를 돌려보냈기 때문이다.
역대상 12:19 (바른성경)
(새번역) 역대상 12:19 므낫세 지파에서도 다윗에게 온 사람들이 있었다. 그 때에 다윗이 블레셋과 함께 나아가 사울과 전쟁을 하려 하였지만, 그들을 도울 수가 없었다. 블레셋 지도자들이 의논한 뒤에 "그가 우리 머리를 베어서 그의 왕 사울에게 투항할 것이 아니냐?" 하고 말하면서, 다윗을 돌려보냈기 때문이다.
역대상 12:19 (새번역)
(우리말 성경) 역대상 12:19 다윗이 블레셋 사람과 함께 가서 사울과 싸우고 있을 때 므낫세 사람 가운데 몇몇이 다윗에게로 도망쳐 왔으나 다윗과 그들은 블레셋 사람을 돕지 못했습니다. 왜냐하면 블레셋 지도자들이 의논한 뒤에 다음과 같은 말을 하면서 그들을 돌려보냈기 때문입니다. “저 사람은 우리를 죽여 우리 목을 가지고 제 주인 사울에게 항복할지 모른다.”
역대상 12:19 (우리말 성경)
(개역개정판) 역대상 12:19 다윗이 전에 블레셋 사람들과 함께 가서 사울을 치려 할 때에 므낫세 지파에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗 등이 블레셋 사람들을 돕지 못하였음은 블레셋 사람들의 방백이 서로 의논하고 보내며 이르기를 그가 그의 왕 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 위태할까 하노라 함이라
역대상 12:19 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 역대상 12:19 므나쎄 지파에서도 다윗에게 넘어온 사람들이 있었다. 한때 다윗이 불레셋과 함께 나서서 사울을 치려 했으나 불레셋 추장들이 자기네끼리 "다윗은 결국 우리 목을 잘라 가지고 옛 상전 사울에게 투항할 것이다." 하면서 다윗을 돌려보낸 일이 있었다.
역대상 12:19 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) 1 Χρονικών 12:19 וְר֣וּחַ לָבְשָׁ֗ה אֶת־עֲמָשַׂי֮ רֹ֣אשׁ הַשְּׁלֹושִׁים הַשָּׁלִישִׁים֒ לְךָ֤ דָוִיד֙ וְעִמְּךָ֣ בֶן־יִשַׁ֔י שָׁלֹ֨ום׀ שָׁלֹ֜ום לְךָ֗ וְשָׁלֹום֙ לְעֹ֣זְרֶ֔ךָ כִּ֥י עֲזָרְךָ֖ אֱלֹהֶ֑יךָ וַיְקַבְּלֵ֣ם דָּוִ֔יד וַֽיִּתְּנֵ֖ם בְּרָאשֵׁ֥י הַגְּדֽוּד׃
1 Χρονικών 12:19 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) 1ra Crónicas 12:19 También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl (pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl).
1ra Crónicas 12:19 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 历代志上 12:19 从前,大卫和非利士人一同去攻打扫罗的时候,有些玛拿西人来投奔大卫。但大卫及其部下没有帮助非利士人作战,因为非利士人的首领商议后,害怕大卫拿着非利士人的头颅去归顺他的主人扫罗,便让他们走了。
历代志上 12:19 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 历代志上 12:19 大衛從前與非利士人同去,要與掃羅爭戰,有些瑪拿西人來投奔大衛,他們卻沒有幫助非利士人;因為非利士人的首領商議,打發他們回去,說:「恐怕大衛拿我們的首級,歸降他的主人掃羅。」
历代志上 12:19 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 历代志上 12:19 大卫从前与非利士人同去,要与扫罗争战,有些玛拿西人来投奔大卫,他们却没有帮助非利士人;因为非利士人的首领商议,打发他们回去,说:「恐怕大卫拿我们的首级,归降他的主人扫罗。」
历代志上 12:19 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 代誌上 12:19 さきにダビデがペリシテびとと共にサウルと戦おうと攻めて来たとき、マナセびと数人がダビデについた。(ただしダビデはついにペリシテびとを助けなかった。それはペリシテびとの君たちが相はかって、「彼はわれわれの首をとって、その主君サウルのもとに帰るであろう」と言って、彼を去らせたからである。)
代誌上 12:19 (JLB)
(Hindi Bible) 1 इतिहास 12:19 fQj dqN eu''ksbZ Hkh ml le; nkÅn ds ikl Hkkx x,] tc og ifyf'r;ksa ds lkFk gksdj 'kkÅy ls yM+us dks x;k] ijUrq mldh dqN lgk;rk u dh] D;ksafd ifyf'r;ksa ds ljnkjksa us lEefr ysus ij og dgdj mls fcnk fd;k] fd og gekjs flj dVokdj vius Lokeh 'kkÅy ls fQj fey tk,xkA
1 इतिहास 12:19 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) 1 اخبار  12:19 وسقط الى داود بعض من منسّى حين جاء مع الفلسطينيين ضد شاول للقتال ولم يساعدوهم. لان اقطاب الفلسطينيين ارسلوه بمشورة قائلين انما برؤوسنا يسقط الى سيده شاول.
1 اخبار  12:19 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Paralipomenon I 12:19 Porro de Manasse transfugerunt ad David, quando veniebat cum Philisthiim adversus Saul ut pugnaret: et non dimicavit cum eis, quia inito consilio remiserunt eum principes Philisthinorum, dicentes: Periculo capitis nostri revertetur ad dominum suum Saul.
Paralipomenon I 12:19 (Vulgate)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) 1 Χρονικών 12:19 καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα καὶ εἶπεν πορεύου καὶ ὁ λαός σου Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι εἰρήνη εἰρήνη σοι καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου ὅτι ἐβοήθησέν σοι ὁ θεός σου καὶ προσεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων
1 Χρονικών 12:19 (Septuagint)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) I Crónicas 12:19 Também de Manassés alguns se passaram para Davi; foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul; todavia não os ajudou, pois os chefes dos filisteus tendo feito conselho, o despediram, dizendo: Com perigo de nossas cabeças ele se passará para Saul, seu senhor:
I Crónicas 12:19 (JFA)
(Good News Translation) 1Chronicles 12:19 Some soldiers from the tribe of Manasseh went over to David's side when he was marching out with the Philistines to fight King Saul. Actually he did not help the Philistines, for their kings were afraid that he would betray them to his former master Saul, so they sent him back to Ziklag.
1Chronicles 12:19 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) 1Chronicles 12:19 Some Manassites defected to David when he went with the Philistines to fight against Saul. However, they did not help the Philistines because the Philistine rulers, following consultation, sent David away. They said, "It will be our heads if he defects to his master Saul."
1Chronicles 12:19 (HCSB)
(International Standard Version) 1Chronicles 12:19 Some of the Manassites joined David when he was going to fight against Saul, accompanied by the Philistines. Even so, David was of no help to them, because the Philistine rulers were counseled to send him away. They said to themselves, "He's going to go over to his master Saul at the cost of our heads."
1Chronicles 12:19 (ISV)
(King James Version) 1Chronicles 12:19 And there fell some of Manasseh to David, when he came with the Philistines against Saul to battle: but they helped them not: for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying, He will fall to his master Saul to the jeopardy of our heads.
1Chronicles 12:19 (KJV)
(Today's New International Version) 1Chronicles 12:19 Some of the tribe of Manasseh defected to David when he went with the Philistines to fight against Saul. (He and his men did not help the Philistines because, after consultation, their rulers sent him away. They said, "It will cost us our heads if he deserts to his master Saul.")
1Chronicles 12:19 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 역대상 12:19 다윗이 전(前)에 블레셋 사람과 함께 가서 사울을 치려 할 때에 므낫세 지파(支派)에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗등이 블레셋 사람을 돕지 못하였음은 블레셋 사람의 방백(方伯)이 서로 의논(議論)하고 보내며 이르기를 저가 그 주 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 위태할까 하노라 함이라
역대상 12:19 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 역대상 12:19 므낫세 支派에서도 다윗에게 넘어온 사람들이 있었다. 그때 다윗이 블레셋 사람들과 함께 나가서 사울과 戰爭을 하려 했으나 블레셋 사람들을 돕지 못하였으니, 이는 블레셋 君主들이 議論한 다음 "그가 自己 主人인 사울에게로 넘어가면 우리 머리가 위태롭게 될 것이다." 라고 말하며 그를 돌려보냈기 때문이다.
역대상 12:19 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 역대상 12:19 다윗이 前에 블레셋 사람들과 함께 가서 사울을 치려 할 때에 므낫세 支派에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗 等이 블레셋 사람들을 돕지 못하였음은 블레셋 사람들의 方伯이 서로 議論하고 보내며 이르기를 그가 그의 王 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 危殆할까 하노라 함이라
역대상 12:19 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 역대상 12:19 므나쎄에서도 다윗에게 넘어간 사람들이 있었다. 다윗이 필리스티아인들과 함께 나가서 사울과 싸우려고 할 때였다. 그러나 그때에 다윗은 필리스티아인들을 돕지 않았다. 필리스티아 제후들이 의논 끝에, "다윗은 우리 목을 들고 자기 주군 사울에게 넘어갈 것이다." 하면서 그를 멀리 보냈기 때문이다.
역대상 12:19 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 역대상 12:19 다윗이 전(前)에 블레셋 사람과 함께 가서 사울을 치려 할 때에 므낫세 지파(支派)에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗등이 블레셋 사람을 돕지 못하였음은 블레셋 사람의 방백(方伯)이 서로 의논(議論)하고 보내며 이르기를 저가 그 주 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 위태할까 하노라 함이라
역대상 12:19 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 역대상 12:19 다윗이 전에 블레셋 사람들과 함께 가서 사울을 대적하며 싸우려 할 때에 므낫세 중에서 몇 사람이 다윗에게 돌아왔으나 그들이 블레셋 사람들을 돕지 못하였으니 이는 블레셋 사람들의 영주들이 상의하고 그를 내보내며 이르기를, 그가 자기 주인 사울에게 돌아가서 우리의 머리를 위태롭게 하리라, 하였기 때문이더라.
역대상 12:19 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 역대상 12:19 므나쎄 지파에서도 다윗에게 넘어온 사람들이 있었다. 한 때 다윗이 불레셋과 함께 나서서 사울을 치려 했으나 불레셋 추장들이 자기네끼리 "다윗은 결국 우리 목을 잘라 가지고 옛 상전 사울에게 투항할 것이다." 고 하면서 다윗을 돌려 보낸 있었다.
역대상 12:19 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 역대상 12:19 므낫세 지파에서도 몇 명의 용사들이 다윗에게로 넘어왔다. 다윗이 블레셋에 망명하여 그들과 함께 사울을 치려고 출전한 적이 있었다. 그러나 블레셋군의 지휘관들은 `다윗이 자기의 옛 상전인 사울에게로 다시 돌아선다면, 우리는 꼼짝없이 그의 손에 잡혀 죽게 될 것이오!' 하고 서로 의논한 뒤 다윗을 후방으로 돌려보냈다.
역대상 12:19 (현대어성경)
(New International Version (1984)) 1Chronicles 12:19 Some of the men of Manasseh defected to David when he went with the Philistines to fight against Saul. (He and his men did not help the Philistines because, after consultation, their rulers sent him away. They said, "It will cost us our heads if he deserts to his master Saul.")
1Chronicles 12:19 (NIV84)New Living Translation (NLT) Holy Bible, New Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. All rights reserved.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top