Genesis 41:40 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Genesis 41:40
New Living Translation
(New Living Translation) Genesis 41:40 You will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours."
Genesis 41:40 (NLT)
(The Message) Genesis 41:40 From now on, you're in charge of my affairs; all my people will report to you. Only as king will I be over you."
Genesis 41:40 (MSG)
(English Standard Version) Genesis 41:40 You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (ESV)
(New International Version) Genesis 41:40 You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (NIV)
(New King James Version) Genesis 41:40 "You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word; only in regard to the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (NKJV)
(New Revised Standard Version) Genesis 41:40 You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command; only with regard to the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (NRSV)
(New American Standard Bible) Genesis 41:40 "You shall be over my house, and according to your command all my people shall do homage; only in the throne I will be greater than you."
Genesis 41:40 (NASB)
(Amplified Bible) Genesis 41:40 You shall have charge over my house, and all my people shall be governed according to your word [with reverence, submission, and obedience]. Only in matters of the throne will I be greater than you are.
Genesis 41:40 (AMP)
(쉬운 성경) 창세기 41:40 나는 내 왕궁을 그대에게 맡긴다. 모든 백성들이 그대에게 복종할 것이다. 그대보다 높은 사람은 나밖에 없도다.”
창세기 41:40 (쉬운 성경)
(현대인의 성경) 창세기 41:40 너는 내 나라를 다스려라. 내 백성이 다 네 명령에 복종할 것이다. 내가 너보다 높은 것은 이 왕좌뿐이다'
창세기 41:40 (현대인의 성경)
(개역 한글판) 창세기 41:40 너는 내 집을 치리하라 내 백성이 다 네 명을 복종하리니 나는 너보다 높음이 보좌뿐이니라
창세기 41:40 (개역 한글판)
(한글 킹제임스) 창세기 41:40 너는 내 집을 치리하라. 나의 모든 백성이 네 말에 따라 다스림을 받으리니 내가 너보다 높음은 오직 보좌뿐이니라." 하고
창세기 41:40 (한글 킹제임스)
(바른성경) 창세기 41:40 너는 내 집을 다스릴 것이니, 나의 모든 백성이 너의 명령에 따를 것이며 나는 다만 왕좌만 너보다 높을 뿐이다." 하였다.
창세기 41:40 (바른성경)
(새번역) 창세기 41:40 네가 나의 집을 다스리는 책임자가 되어라. 나의 모든 백성은 너의 명령을 따를 것이다. 내가 너보다 높다는 것은, 내가 이 자리에 앉아 있다는 것뿐이다."
창세기 41:40 (새번역)
(우리말 성경) 창세기 41:40 너는 내 집을 다스리도록 하여라. 내 모든 백성이 네 명령에 순종할 것이다. 내가 너보다 높은 것은 이 왕의 자리뿐이다."
창세기 41:40 (우리말 성경)
(개역개정판) 창세기 41:40 너는 내 집을 다스리라 내 백성이 다 네 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내 왕좌뿐이니라
창세기 41:40 (개역개정판)
(공동번역 개정판 (1999)) 창세기 41:40 그러니 나의 온 왕궁을 네 수하에 두겠다. 내 백성은 다 네가 시키는 대로 따를 것이다. 내가 너보다 높다는 것은 이 자리에 앉았다는 것뿐이다."
창세기 41:40 (공동번역 개정판 (1999))
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Γένεση 41:40 אַתָּה֙ תִּהְיֶ֣ה עַל־בֵּיתִ֔י וְעַל־פִּ֖יךָ יִשַּׁ֣ק כָּל־עַמִּ֑י רַ֥ק הַכִּסֵּ֖א אֶגְדַּ֥ל מִמֶּֽךָּ׃
Γένεση 41:40 (HebGrk)
(Reina-Valera (Spanish)) Génesis 41:40 Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Génesis 41:40 (RVR1960)
(Chinese Contemporary Bible) 创世纪 41:40 我要派你管理我家,我的人民都要遵从你的命令,只有我权力比你大。”
创世纪 41:40 (CCB)
(Chinese Union Bible (Traditional)) 创世纪 41:40 你可以掌管我的家;我的民都必聽從你的話。惟獨在寶座上我比你大。」
创世纪 41:40 (CUV)
(Chinese Union Bible (Simplified)) 创世纪 41:40 你可以掌管我的家;我的民都必听从你的话。惟独在宝座上我比你大。」
创世纪 41:40 (CUVS)
(Japanese Living Bible) 創世記 41:40 あなたはわたしの家を治めてください。わたしの民はみなあなたの言葉に従うでしょう。わたしはただ王の位でだけあなたにまさる」。
創世記 41:40 (JLB)
(Hindi Bible) -उत्पत्ति 41:40 bl dkj.k rw esjs ?kj dk vf/kdkjh gksxk] vkSj rsjh vkKk ds vuqlkj esjh lkjh iztk pysxh] dsoy jktxíh ds fo"k; eSa rq> ls cM+k Bg:axkA
-उत्पत्ति 41:40 (BSI)
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) تكوين  41:40 انت تكون على بيتي وعلى فمك يقبّل جميع شعبي. الا ان الكرسي اكون فيه اعظم منك.
تكوين  41:40 (Arabic)
(Vulgate (Latin)) Genesis 41:40 Tu eris super domum meam, et ad tui oris imperium cunctus populus obediet: uno tantum regni solio te præcedam.
Genesis 41:40 (Vulgate)
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Γένεση 41:40 σὺ ἔσῃ ἐπὶ τῷ οἴκῳ μου καὶ ἐπὶ τῷ στόματί σου ὑπακούσεται πᾶς ὁ λαός μου πλὴν τὸν θρόνον ὑπερέξω σου ἐγώ
Γένεση 41:40 (Septuagint)
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Gênesis 41:40 Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo; somente no trono eu serei maior que tu.
Gênesis 41:40 (JFA)
(Good News Translation) Genesis 41:40 I will put you in charge of my country, and all my people will obey your orders. Your authority will be second only to mine.
Genesis 41:40 (GNT)
(Holman Christian Standard Bible) Genesis 41:40 You will be over my house, and all my people will obey your commands. Only with regard to the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (HCSB)
(International Standard Version) Genesis 41:40 So you are to be appointed in charge over my palace, and all of my people are to do whatever you command them to do. Only the throne will have greater authority than you."39
Genesis 41:40 (ISV)
(King James Version) Genesis 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.
Genesis 41:40 (KJV)
(Today's New International Version) Genesis 41:40 You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (TNIV)
(개역 한글판 (국한문)) 창세기 41:40 너는 내 집을 치리(治理)하라 내 백성(百姓)이 다 네 명(命)을 복종(服從)하리니 나는 너보다 높음이 보좌 뿐이니라
창세기 41:40 (개역 한글판 (국한문))
(바른 성경 (국한문)) 창세기 41:40 너는 내 집을 다스릴 것이니, 나의 모든 百姓이 너의 命令에 따를 것이며 나는 다만 王座만 너보다 높을 뿐이다." 하였다.
창세기 41:40 (바른 성경 (국한문))
(개역 개정판 (국한문)) 창세기 41:40 너는 내 집을 다스리라 내 百姓이 다 네 命令에 服從하리니 내가 너보다 높은 것은 내 王座뿐이니라
창세기 41:40 (개역 개정판 (국한문))
(가톨릭 성경) 창세기 41:40 내 집을 그대 손 아래 두겠소. 내 모든 백성은 그대 명령을 따를 것이오. 나는 왕좌 하나로만 그대보다 높을 따름이오.
창세기 41:40 (가톨릭 성경)
(개역 국한문) 창세기 41:40 너는 내 집을 치리(治理)하라 내 백성(百姓)이 다 네 명(命)을 복종(服從)하리니 나는 너보다 높음이 보좌 뿐이니라
창세기 41:40 (개역 국한문)
(킹제임스 흠정역) 창세기 41:40 너는 내 집을 다스릴지니라. 내 모든 백성이 네 말에 따라 치리를 받으리니 나는 왕좌에서만 너보다 높으리라, 하니라.
창세기 41:40 (킹제임스 흠정역)
(공동번역 개정판(1977)) 창세기 41:40 그러니 나의 온 왕궁을 네 수하에 두겠다. 내 백성은 다 네가 시키는 대로 따를 것이다. 내가 너보다 높다는 것은 이 자리에 앉았다는 것뿐이다."
창세기 41:40 (공동번역 개정판(1977))
(현대어성경) 창세기 41:40 그러니 그대가 우리 나라를 다스려 다오. 온 나라 사람들이 모두 다 그대의 말을 따를 것이다. 나 밖에는 이 나라에서 그대보다 더 높은 자리에 앉아 있는 사람이 없을 것이다.
창세기 41:40 (현대어성경)
(New International Version (1984)) Genesis 41:40 You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you."
Genesis 41:40 (NIV84)New Living Translation (NLT)Holy Bible, New Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. All rights reserved.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
for clipboard..
Return to top