Isaiah 66:3 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Isaiah 66:3
New Living Translation
(New Living Translation) Isaiah 66:3
3But those who choose their own ways—delighting in their detestable sins—will not have their offerings accepted. When such people sacrifice a bull, it is no more acceptable than a human sacrifice. When they sacrifice a lamb, it’s as though they had sacrificed a dog! When they bring an offering of grain, they might as well offer the blood of a pig. When they burn frankincense, it’s as if they had blessed an idol.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(The Message) Isaiah 66:3
3"Your acts of worship are acts of sin: Your sacrificial slaughter of the ox is no different from murdering the neighbor; Your offerings for worship, no different from dumping pig's blood on the altar; Your presentation of memorial gifts, no different from honoring a no-god idol. You choose self-serving worship, you delight in self-centered worship—disgusting!H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(English Standard Version) Isaiah 66:3
3"He who slaughters an ox is like one who kills a man; he who sacrifices a lamb, like one who breaks a dog's neck; he who presents a grain offering, like one who offers pig's blood; he who makes a memorial offering of frankincense, like one who blesses an idol. These have chosen their own ways, and their soul delights in their abominations;H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(New International Version) Isaiah 66:3
3But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(New King James Version) Isaiah 66:3
3"He who kills a bull is as if he slays a man; He who sacrifices a lamb, as if he breaks a dog's neck; He who offers a grain offering, as if he offers swine's blood; He who burns incense, as if he blesses an idol. Just as they have chosen their own ways, And their soul delights in their abominations,H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(New Revised Standard Version) Isaiah 66:3
3Whoever slaughters an ox is like one who kills a human being; whoever sacrifices a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever presents a grain offering, like one who offers swine's blood; whoever makes a memorial offering of frankincense, like one who blesses an idol. These have chosen their own ways, and in their abominations they take delight;H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(New American Standard Bible) Isaiah 66:3
3"[But] he who kills an ox is [like] one who slays a man; He who sacrifices a lamb is [like] the one who breaks a dog's neck; He who offers a grain offering [is like one who offers] swine's blood; He who burns incense is [like] the one who blesses an idol. As they have chosen their [own] ways, And their soul delights in their abominations,H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Amplified Bible) Isaiah 66:3
3[The acts of the hypocrite's worship are as abominable to God as if they were offered to idols.] He who kills an ox [then] will be as guilty as if he slew {and} sacrificed a man; he who sacrifices a lamb {or} a kid, as if he broke a dog's neck {and} sacrificed him; he who offers a cereal offering, as if he offered swine's blood; he who burns incense [to God], as if he blessed an idol. [Such people] have chosen their own ways, and they delight in their abominations;H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(King James Version (with Strongs Data)) Isaiah 66:3
3He that killethH7819 an oxH7794 is as if he slewH5221 a manH376; he that sacrificethH2076 a lambH7716, as if he cut offH6202 a dog'sH3611 neckH6202; he that offerethH5927 an oblationH4503, as if he offered swine'sH2386 bloodH1818; he that burnethH2142 incenseH3828, as if he blessedH1288 an idolH205. Yea, they have chosenH977 their own waysH1870, and their soulH5315 delightethH2654 in their abominationsH8251.
(쉬운 성경) 이사야 66:3
3소를 죽여 내게 제물로 바치는 것은 살인하는 것과 다름이 없고 양을 죽여 내게 제물로 바치는 것은 개의 목을 부러뜨리는 것과 다름이 없다. 제사드리는 예물이 돼지의 피와 같고, 향을 피우는 것이 우상을 섬기는 것과 다를 바 없다. 이런 사람은 자기 멋대로 하며 내 뜻을 따르지 않는 사람들이다. 그들은 그런 역겨운 짓하는 것을 좋아한다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(현대인의 성경) 이사야 66:3
3그러나 자기 멋대로 행하며 죄 짓는 일을 기뻐하는 자들은 소를 잡아 제사를 드려도 사람을 죽이는 것과 다름이 없으며 양으로 제사를 드려도 개의 목을 꺾는 것과 다름이 없다. 그들이 곡식을 드리는 소제는 돼지의 피를 드리는 것과 같고 그들이 분향하는 것은 우상을 찬양하는 것과 다름이 없다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 한글 (Strongs 데이터 포함)) 이사야 66:3
3소를H7794 잡아 드리는 것은H7819H5221H376 함과 다름이 없고H0 어린 양으로H7716 제사 드리는 것은H2076 개의H3611 목을 꺾음과 다름이 없으며H6202 드리는H5927 예물은H4503 돼지의H2386 피와 다름이 없고H1818H2142H3828 하는 것은H0 우상을H205 찬송함과 다름이 없이 하는H1288 그들은H1992 자기의 길을H1870 택하며H977 그들의 마음은H5315 가증한 것을H8251 기뻐한즉H2654
(한글 킹제임스) 이사야 66:3
3소를 잡는 자는 사람을 죽이는 것과 같고 어린 양으로 희생제를 드리는 자는 개의 목을 꺾는 것과 같으며, 예물을 바치는 자는 돼지 피를 바치는 자와 같고, 향을 사르는 자는 우상을 송축함과 같도다. 정녕, 그들은 그들 자신의 길들을 택하였고, 그들의 혼은 그들의 가증한 것들을 기뻐하였느니라.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(바른성경) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 사람을 죽이는 것 같고, 양으로 제사하는 것은 개의 목을 꺾는 것 같으며, 곡식 제물을 바치는 것은 돼지 피를 바치는 것 같고, 기념 향을 피우는 것은 우상을 찬양함과 같다. 그들은 자기 마음대로 길을 선택하며, 그들의 영혼은 혐오스러운 것을 기뻐한다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(새번역) 이사야 66:3
3소를 죽여 제물로 바치는 자는 사람을 제물로 바치는 자와 같다. 양을 잡아 희생제물로 바치는 자는 개의 목을 부러뜨리는 자와 같다. 부어 드리는 제물을 바치는 자는 돼지의 피를 바치는 자와 같다. 분향을 드리는 자는 우상을 찬미하는 자와 같다. "이러한 제사장들은 나의 뜻을 묻지 않고 제 뜻대로 한 자들이다. 오히려 가증한 우상숭배를 즐겼다. 가증한 우상들을 진정으로 좋아하였다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(우리말 성경) 이사야 66:3
3그러나 소를 잡아 드리는 사람은 사람을 죽이는 사람과 다름이 없고 양을 잡아 드리는 사람은 개의 목을 따는 사람과 다름이 없다. 곡식제사를 드리는 사람은 돼지의 피를 바치는 사람과 다름이 없고 분향을 드리는 사람은 우상 앞에 무릎을 꿇는 사람이나 다름이 없다. 이렇게 제각각 자기 식대로 마음을 먹고 가증한 것들을 좋아했다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 개정 (Strongs 데이터 포함)) 이사야 66:3
3소를H7794 잡아 드리는 것은H7819H5221H376 함과 다름이 없이하고H0 어린 양으로H7716 제사 드리는 것은H2076 개의H3611 목을 꺾음과 다름이 없이하며H6202 드리는H5927 예물은H4503 돼지의H2386 피와 다름이 없이하고H1818H2142H3828 하는 것은H0 우상을H205 찬송함과 다름이 없이 행하는H1288 그들은H1992 자기의 길을H1870 택하며H977 그들의 마음은H5315 가증한 것을H8251 기뻐한즉H2654
(공동번역 개정판 (1999)) 이사야 66:3
3소를 죽여 바치는 자가 사람도 죽여 바치고 양을 희생제물로 바치는 자가 개의 목을 꺾어 바치는구나. 봉헌제물을 바치는 자가 돼지의 피도 바치고 분향제를 드리는 자가 우상을 찬양하는구나. 이렇게 제멋대로만 하려는 것들, 역겨운 우상에나 마음을 쏟는 것들,H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(한글 메시지) 이사야 66:3
3[3-4] 너희의 예배는, 죄짓는 행위나 다름없다. 황소를 잡아 바치는 너희 희생 제사, 이웃을 살해하는 짓과 다름없다. 너희의 예물 봉헌, 제단에 돼지 피를 마구 뿌리는 짓과 다름없다. 너희의 기념물 봉헌, 우상을 칭송하는 짓과 다름없다. 너희 예배는, 너희 자신을 섬기는 예배다. 자기중심적인 예배를 드리며 즐거워하는 너희여, 이제 역겹다! 나는, 너희가 하는 일이 얼마나 어처구니없는지 폭로하고, 너희가 가장 두려워하던 일이 너희에게 들이닥치게 하겠다. 내가 너희를 초대했지만 너희가 나를 무시했고, 내가 너희에게 말을 건넸지만 너희가 나를 외면했기 때문이다. 너희는 내가 악으로 지목한 바로 그 일들을 했고, 내가 미워하는 짓만 골라서 행했다.”H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Nueva Traduccion Viviente) Isaias 66:3
3Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, no será más aceptable que un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo.
(Reina-Valera (Spanish)) Isaias 66:3
3El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,
(Chinese Contemporary Bible) 以赛亚书 66:3
3“至于那些任意妄为、以行可憎之事为乐、宰牛就像杀人、献羊羔就像打断狗颈、献谷物就像献猪血、烧香就像颂赞偶像的人,
(Chinese Union Bible (Simplified)) 以赛亚书 66:3
3假冒为善的宰牛,好像杀人,献羊羔,好像打折狗项,献供物,好像献猪血,烧乳香,好像称颂偶像。这等人拣选自己的道路,心里喜悦行可憎恶的事。H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Chinese Union Bible (Traditional)) 以赛亚书 66:3
3假冒為善的宰牛,好像殺人,獻羊羔,好像打折狗項,獻供物,好像獻豬血,燒乳香,好像稱頌偶像。這等人揀選自己的道路,心裡喜悅行可憎惡的事。H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Septuagint (Koine Greek - OT only)) Ησαΐας 66:3
3ὁ δὲ ἄνομος ὁ θύων μοι μόσχον ὡς ὁ ἀποκτέννων κύνα ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν ὡς αἷμα ὕειον ὁ διδοὺς λίβανον εἰς μνημόσυνον ὡς βλάσφημος καὶ οὗτοι ἐξελέξαντο τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἃ ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησεν
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ησαΐας 66:3
3שֹׁוחֵ֨ט הַשֹּׁ֜ור מַכֵּה־אִ֗ישׁ זֹובֵ֤חַ הַשֶּׂה֙ עֹ֣רֵֽף כֶּ֔לֶב מַעֲלֵ֤ה מִנְחָה֙ דַּם־חֲזִ֔יר מַזְכִּ֥יר לְבֹנָ֖ה מְבָ֣רֵֽךְ אָ֑וֶן גַּם־הֵ֗מָּה בָּֽחֲרוּ֙ בְּדַרְכֵיהֶ֔ם וּבְשִׁקּוּצֵיהֶ֖ם נַפְשָׁ֥ם חָפֵֽצָה׃
(Japanese Living Bible) イザヤ記 66:3
3牛をほふる者は、また人を殺す者、小羊を犠牲とする者は、また犬をくびり殺す者、供え物をささげる者は、また豚の血をささげる者、乳香を記念としてささげる者は、また偶像をほめる者である。これはおのが道を選び、その心は憎むべきものを楽しむ。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) اشعياء  66:3
3من يذبح ثورا فهو قاتل انسان من يذبح شاة فهو ناحر كلب. من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير. من احرق لبانا فهو مبارك وثنا. بل هم اختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرّت انفسهم.
(Hindi Bible) यशायाह 66:3
3cSy dk cfy djusokyk euq"; ds ekj Mkyusokys ds leku gS( tks HksM+ ds p<+kusokyk gS og mlds leku gS tks dqÙks dk xyk dkVrk gS( tks vécfy p<+krk gS og ekuks lwvj dk yksgw p<+kusokys ds leku gS( vkSj] tks ykscku tykrk gS] og mlds leku gS tks ewjr dks /kU; dgrk gSA bu lHkksa us viuk viuk ekxZ pqu fy;k gS] vkSj f?kukSuh oLrqvksa ls muds eu izlé gkrs gSaA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Isaías 66:3
3Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem; quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão; quem oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco; quem queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Porquanto eles escolheram os seus próprios caminhos, e tomam prazer nas suas abominações,
(Vulgate (Latin)) Isaiæ 66:3
3Qui immolat bovem, quasi qui interficiat virum;
qui mactat pecus, quasi qui excerebret canem;
qui offert oblationem, quasi qui sanguinem suillum offerat;
qui recordatur thuris, quasi qui benedicat idolo.
Hæc omnia elegerunt in viis suis,
et in abominationibus suis anima eorum delectata est.

(공동번역 개정판(1977)) 이사야 66:3
3소를 죽여 바치는 자가 사람도 죽여 바치고 양을 희생제물로 바치는 자가 개의 목을 꺾어 바치는구나. 봉헌제물을 바치는 자가 돼지의 피도 바치고 분향제를 드리는 자가 우상을 찬양하는구나. 이렇게 제 멋대로만 하려는 것들, 역겨운 우상에나 마음을 쏟는 것들,H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(International Standard Version) Isaiah 66:3
3(Omitted)
(New International Version (1984)) Isaiah 66:3
3But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(현대어성경) 이사야 66:3
3그런데 너희는 지금 이방인들의 습관에 따라서 나에게 예배를 드리고 있다. 너희는 나에게 소도 잡아서 바치고 사람도 잡아서 제물로 바치고 있다. 너희는 나에게 양도 잡아서 바치고 개도 잡아서 제물로 바치고 있다. 너희는 나에게 곡물도 가져다 바치고 돼지의 피도 뿌린다. 그들은 나에게 분향하고 우상들에게 가서도 제물을 바친다. 그들은 언제나 제멋대로 하는 것들이며 내가 미워하는 것들을 모두 골라서 하는 것들이다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(킹제임스 흠정역) 이사야 66:3
3소를 잡는 자는 마치 사람을 죽이는 자 같고 어린양으로 희생물을 드리는 자는 마치 개의 목을 꺾는 자 같으며 봉헌물을 드리는 자는 마치 돼지의 피를 드리는 자 같고 분향하는 자는 마치 우상을 찬송하는 자 같으니 참으로 그들은 자기 자신의 길을 택하였으며 그들의 혼은 그들의 가증한 것들을 기뻐하느니라.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 국한문) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 살인(殺人)함과 다름이 없고 어린 양(羊)으로 제사(祭祀) 드리는 것은 개의 목을 꺾음과 다름이 없으며 드리는 예물(禮物)은 돼지의 피와 다름이 없고 분향(焚香)하는 것은 우상(偶像)을 찬송(讚頌)함과 다름이 없이 하는 그들은 자기(自己)의 길을 택(擇)하며 그들의 마음은 가증(可憎)한 것을 기뻐한즉H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(가톨릭 성경) 이사야 66:3
3소를 잡아 제물로 바치는 자가 사람을 쳐 죽이고 양을 잡아 희생 제물로 바치는 자가 개의 목을 꺾는다. 곡식 제물을 올리는 자가 돼지 피를 바치고 분향제를 드리는 자가 우상을 찬미한다. 이들이 제 갈 길을 스스로 선택하고 자기네 역겨운 우상들로 기꺼워하듯H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 개정판 (국한문)) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 殺人함과 다름이 없이 하고 어린 羊으로 祭祀드리는 것은 개의 목을 꺾음과 다름이 없이 하며 드리는 禮物은 돼지의 피와 다름이 없이 하고 焚香하는 것은 偶像을 讚頌함과 다름이 없이 行하는 그들은 自己의 길을 擇하며 그들의 마음은 可憎한 것을 기뻐한즉H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(바른 성경 (국한문)) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 사람을 죽이는 것 같고, 양으로 祭祀하는 것은 개의 목을 꺾는 것 같으며, 穀食 祭物을 바치는 것은 돼지 피를 바치는 것 같고, 記念 香을 피우는 것은 偶像을 讚揚함과 같다. 그들은 自己 마음대로 길을 選擇하며, 그들의 靈魂은 嫌惡스러운 것을 기뻐한다.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 한글판 (국한문)) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 살인(殺人)함과 다름이 없고 어린 양(羊)으로 제사(祭祀) 드리는 것은 개의 목을 꺾음과 다름이 없으며 드리는 예물(禮物)은 돼지의 피와 다름이 없고 분향(焚香)하는 것은 우상(偶像)을 찬송(讚頌)함과 다름이 없이 하는 그들은 자기(自己)의 길을 택(擇)하며 그들의 마음은 가증(可憎)한 것을 기뻐한즉H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Today's New International Version) Isaiah 66:3
3But whoever sacrifices a bull is like one who kills a human being, and whoever offers a lamb is like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense is like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and they delight in their abominations;H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Good News Translation) Isaiah 66:3
3"The people do as they please. It's all the same to them whether they kill a bull as a sacrifice or sacrifice a human being; whether they sacrifice a lamb or break a dog's neck; whether they present a grain offering or offer pigs' blood; whether they offer incense or pray to an idol. They take pleasure in disgusting ways of worship.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(Holman Christian Standard Bible) Isaiah 66:3
3One slaughters an ox, one kills a man; one sacrifices a lamb, one breaks a dog's neck; one offers a grain offering, one offers swine's blood; one offers incense, one praises an idol— all these have chosen their ways and delight in their abominations.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(King James Version) Isaiah 66:3
3He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations.H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 한글판) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 살인함과 다름이 없고 어린 양으로 제사드리는 것은 개의 목을 꺾음과 다름이 없으며 드리는 예물은 돼지의 피와 다름이 없고 분향하는 것은 우상을 찬송함과 다름이 없이 하는 그들은 자기의 길을 택하며 그들의 마음은 가증한 것을 기뻐한즉H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251
(개역 개정판) 이사야 66:3
3소를 잡아 드리는 것은 살인함과 다름이 없이 하고 어린 양으로 제사드리는 것은 개의 목을 꺾음과 다름이 없이 하며 드리는 예물은 돼지의 피와 다름이 없이 하고 분향하는 것은 우상을 찬송함과 다름이 없이 행하는 그들은 자기의 길을 택하며 그들의 마음은 가증한 것을 기뻐한즉H7819H7794H5221H376H2076H7716H6202H3611H6202H5927H4503H2386H1818H2142H3828H1288H205H977H1870H5315H2654H8251

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

'메시지'는 유진 피터슨 'Message' Bible의 공식 한국어판입니다.The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top