Joshua 22:17 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Joshua 22:17
New American Standard Bible
(New American Standard Bible) Joshua 22:17
17'Is not the iniquity of Peor enough for us, from which we have not cleansed ourselves to this day, although a plague came on the congregation of the LORD,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(New Living Translation) Joshua 22:17
17Was our sin at Peor not enough? To this day we are not fully cleansed of it, even after the plague that struck the entire community of the LORD.H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(The Message) Joshua 22:17
17Wasn't the crime of Peor enough for us? Why, to this day we aren't rid of it, still living with the fallout of the plague on the congregation of GOD!H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(English Standard Version) Joshua 22:17
17Have we not had enough of the sin at Peor from which even yet we have not cleansed ourselves, and for which there came a plague upon the congregation of the LORD,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(New International Version) Joshua 22:17
17Was not the sin of Peor enough for us? Up to this very day we have not cleansed ourselves from that sin, even though a plague fell on the community of the LORD!H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(New King James Version) Joshua 22:17
17'Is the iniquity of Peor not enough for us, from which we are not cleansed until this day, although there was a plague in the congregation of the LORD,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(New Revised Standard Version) Joshua 22:17
17Have we not had enough of the sin at Peor from which even yet we have not cleansed ourselves, and for which a plague came upon the congregation of the LORD,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Amplified Bible) Joshua 22:17
17Is the iniquity of Peor too little for us, from which we are not cleansed even now, although there came a plague [in which 24,000 died] in the congregation of the Lord,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(King James Version (with Strongs Data)) Joshua 22:17
17Is the iniquityH5771 of PeorH6465 too littleH4592 for us, from which we are not cleansedH2891 until this dayH3117, although there was a plagueH5063 in the congregationH5712 of the LORDH3068,
(쉬운 성경) 여호수아 22:17
17브올에서 있었던 일을 모르시오? 우리는 그 죄 때문에 아직도 괴로움을 겪고 있소. 그 일 때문에 하나님은 많은 이스라엘 사람들을 병들게 하셨소.H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(현대인의 성경) 여호수아 22:17
17당신들은 브올에서 범한 우리 죄를 기억하지도 못하시오? 그 죄로 인해 여호와께서 자기 백성을 재앙으로 벌하셔서 오늘날까지 우리가 그 죄 때문에 고통을 당하고 있지 않소? 그런데 그것도 부족해서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 한글 (Strongs 데이터 포함)) 여호수아 22:17
17브올H6485 의 죄악으로 인하여H5771 여호와H3068 의 회중에H5712 재앙이H5063 내렸으나H1961 오늘H2088H3117 까지H5704 우리가H0 그 죄에서H4480 정결함을 얻지H2891 못하였거늘H3808 그 죄악이H0 우리에게H9003 부족하여서H4592
(한글 킹제임스) 여호수아 22:17
17프올의 죄악이 우리에게 너무 작은 것이냐? 주의 회중에 재앙이 있었지만 우리는 오늘까지도 그 죄에서 정결케 되지 못하였도다.H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(바른성경) 여호수아 22:17
17브올의 죄악 때문에 여호와의 회중에 재앙이 내렸고 오늘날까지 우리가 그 죄에서 정결함을 얻지 못했는데, 그 죄악이 우리에게 부족하단 말이냐?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(새번역) 여호수아 22:17
17우리가 브올에서 지은 범죄 때문에 주님의 회중에 재앙이 내렸고, 우리는 아직도 그 죄를 다 씻지 못하고 있소. 그것으로도 부족하단 말이오?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(우리말 성경) 여호수아 22:17
17여호와의 회중에게 재앙을 불러왔고 이날 이때까지도 우리가 정결해지지 못한 브올의 죄가 우리에게 작아서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 개정 (Strongs 데이터 포함)) 여호수아 22:17
17브올H6485 의 죄악으로 말미암아H5771 여호와H3068 의 회중에H5712 재앙이H5063 내렸으나H1961 오늘 H3117 H2088 까지H5704 우리가H0 그 죄에서H4480 정결함을 받지H2891 못하였거늘H3808 그 죄악이H0 우리에게H9003 부족하여서H4592
(공동번역 개정판 (1999)) 여호수아 22:17
17브올에서 지은 죄만으로는 아직 부족하단 말이오? 그 때문에 야훼의 회중에 벌이 내렸고 이날까지도 그 죄를 벗지 못하고 있는 것이 아니오?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(한글 메시지) 여호수아 22:17
17H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Nueva Traduccion Viviente) Josué 22:17
17¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del SEÑOR.
(Reina-Valera (Spanish)) Josué 22:17
17¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová,
(Chinese Contemporary Bible) 约书亚记 22:17
17从前拜毗珥的罪恶不够大吗?那一次,瘟疫降到耶和华的会众身上,直到今日我们还没有洗净这罪。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 约书亚记 22:17
17从前拜毗珥的罪孽还算小吗?虽然瘟疫临到耶和华的会众,到今日我们还没有洗净这罪。H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Chinese Union Bible (Traditional)) 约书亚记 22:17
17從前拜毗珥的罪孽還算小嗎?雖然瘟疫臨到耶和華的會眾,到今日我們還沒有洗淨這罪。H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ιησούς του Ναυή 22:17
17הַמְעַט־לָ֙נוּ֙ אֶת־עֲוֹ֣ן פְּעֹ֔ור אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־הִטַּהַ֙רְנוּ֙ מִמֶּ֔נּוּ עַ֖ד הַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה וַיְהִ֥י הַנֶּ֖גֶף בַּעֲדַ֥ת יְהוָֽה׃
(Japanese Living Bible) ヨシュア記 22:17
17ペオルで犯した罪で、なお足りないとするのか。それがために主の会衆に災が下ったが、われわれは今日もなお、その罪から清められていない。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) يشوع  22:17
17أقليل لنا اثم فغور. الذي لم نتطهر منه الى هذا اليوم وكان الوبا في جماعة الرب.
(Hindi Bible) यहोशू 22:17
17lquks] iksj ds fo"k; dk v/keZ gekjs fy;s dqN de Fkk] ;ífi ;gksok dh e.Myh dks Hkkjh n.M feyk rkSHkh vkt ds fnu rd ge ml v/keZ ls 'kq) ugha gq,( D;k og rqEgkjh n`f"V esa ,d NksVh ckr gS]
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Josué 22:17
17Acaso nos é pouca a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos temos purificado, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregaçao do Senhor,
(Vulgate (Latin)) Iosue 22:17
17an parum vobis est quod peccastis in Beelphegor, et usque in præsentem diem macula hujus sceleris in nobis permanet, multique de populo corruerunt?
(공동번역 개정판(1977)) 여호수아 22:17
17브올에서 지은 죄만으로는 아직 부족하단 말이오? 그 때문에 야훼의 회중에 벌이 내렸고 이날까지도 그 죄를 벗지 못하고 있는 것이 아니오?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(New International Version (1984)) Joshua 22:17
17Was not the sin of Peor enough for us? Up to this very day we have not cleansed ourselves from that sin, even though a plague fell on the community of the LORD!H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(현대어성경) 여호수아 22:17
17브올에서 우리가 어떤 잘못을 저질렀소? 벌써 잊었단 말이오? 그래, 그리도 잘못을 저지르고 나서 또 무엇이 부족하여 그런 짓을 서슴없이 해치우고 있소? 그때도 우리 허물 때문에 여호와께서 염병을 우리에게 내리지 않으셨소. 우리가 그 허물을 다 벗어 버리기나 하였으면 이런 말을 하지도 않겠소.H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(킹제임스 흠정역) 여호수아 22:17
17브올의 불법이 우리에게 너무 적은 것이어서 이 날 너희가 주를 따르는 일에서 돌이켜야만 하겠느냐?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 국한문) 여호수아 22:17
17브올의 죄악(罪惡)으로 인(因)하여 여호와의 회중(會衆)에 재앙(災殃)이 내렸으나 오늘날까지 우리가 그 죄(罪)에서 정결(淨潔)함을 얻지 못하였거늘 그 죄악(罪惡)이 우리에게 부족(不足)하여서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Good News Translation) Joshua 22:17
17Remember our sin at Peor, when the LORD punished his own people with an epidemic? We are still suffering because of that. Wasn't that sin enough?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(가톨릭 성경) 여호수아 22:17
17프오르에서 지은 죄만으로는 부족하단 말이오? 그 때문에 주님의 공동체에 재난이 내렸고, 우리는 오늘날까지 그 죄를 씻지 못하고 있지 않소?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 개정판 (국한문)) 여호수아 22:17
17브올의 罪惡으로 말미암아 여호와의 會衆에 災殃이 내렸으나 오늘까지 우리가 그 罪에서 淨潔함을 받지 못하였거늘 그 罪惡이 우리에게 不足하여서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(바른 성경 (국한문)) 여호수아 22:17
17브올의 罪惡 때문에 여호와의 會衆에 災殃이 내렸고 오늘날까지 우리가 그 罪에서 淨潔함을 얻지 못했는데, 그 罪惡이 우리에게 不足하단 말이냐?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 한글판 (국한문)) 여호수아 22:17
17브올의 죄악(罪惡)으로 인(因)하여 여호와의 회중(會衆)에 재앙(災殃)이 내렸으나 오늘날까지 우리가 그 죄(罪)에서 정결(淨潔)함을 얻지 못하였거늘 그 죄악(罪惡)이 우리에게 부족(不足)하여서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Today's New International Version) Joshua 22:17
17Was not the sin of Peor enough for us? Up to this very day we have not cleansed ourselves from that sin, even though a plague fell on the community of the LORD!H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(Holman Christian Standard Bible) Joshua 22:17
17Wasn't the sin of Peor, which brought a plague on the LORD's community, enough for us, so that we have not cleansed ourselves from it even to this day,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(International Standard Version) Joshua 22:17
17Isn't the evil that happened at Peor enough for us, from which we have yet to be completely cleansed even to this point, and because of which a plague came upon the community of the Lord?H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(King James Version) Joshua 22:17
17Is the iniquity of Peor too little for us, from which we are not cleansed until this day, although there was a plague in the congregation of the LORD,H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 한글판) 여호수아 22:17
17브올의 죄악으로 인하여 여호와의 회중에 재앙이 내렸으나 오늘날까지 우리가 그 죄에서 정결함을 얻지 못하였거늘 그 죄악이 우리에게 부족하여서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068
(개역 개정판) 여호수아 22:17
17브올의 죄악으로 말미암아 여호와의 회중에 재앙이 내렸으나 오늘까지 우리가 그 죄에서 정결함을 받지 못하였거늘 그 죄악이 우리에게 부족하여서H5771H6465H4592H2891H3117H5063H5712H3068

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

'메시지'는 유진 피터슨 'Message' Bible의 공식 한국어판입니다.The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top