Joshua 22:19 - Prayer TentsShare:

Previous ChapterPrevious VerseCurrent ChapterNext VerseNext ChapterReduce Font SizeIncrease Font Size
Joshua 22:19
International Standard Version
(International Standard Version) Joshua 22:19
19If the land of your inheritance remains unclean, then cross back over into the land that the Lord possesses, and receive an inheritance among us. Don't rebel against the Lord and against us by constructing an altar for yourselves besides the altar of the Lord our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(New Living Translation) Joshua 22:19
19"If you need the altar because the land you possess is defiled, then join us in the LORD's land, where the Tabernacle of the LORD is situated, and share our land with us. But do not rebel against the LORD or against us by building an altar other than the one true altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(The Message) Joshua 22:19
19"If you think the land of your possession isn't holy enough but somehow contaminated, come back over to GOD's possession, where GOD's Dwelling is set up, and take your land there, but don't rebel against GOD. And don't rebel against us by building your own altar apart from the Altar of our GOD.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(English Standard Version) Joshua 22:19
19But now, if the land of your possession is unclean, pass over into the LORD's land where the LORD's tabernacle stands, and take for yourselves a possession among us. Only do not rebel against the LORD or make us as rebels by building for yourselves an altar other than the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(New International Version) Joshua 22:19
19If the land you possess is defiled, come over to the LORD'S land, where the LORD'S tabernacle stands, and share the land with us. But do not rebel against the LORD or against us by building an altar for yourselves, other than the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(New King James Version) Joshua 22:19
19'Nevertheless, if the land of your possession is unclean, then cross over to the land of the possession of the LORD, where the LORD'S tabernacle stands, and take possession among us; but do not rebel against the LORD, nor rebel against us, by building yourselves an altar besides the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(New Revised Standard Version) Joshua 22:19
19But now, if your land is unclean, cross over into the LORD's land where the LORD's tabernacle now stands, and take for yourselves a possession among us; only do not rebel against the LORD, or rebel against us by building yourselves an altar other than the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(New American Standard Bible) Joshua 22:19
19'If, however, the land of your possession is unclean, then cross into the land of the possession of the LORD, where the Lord's tabernacle stands, and take possession among us. Only do not rebel against the LORD, or rebel against us by building an altar for yourselves, besides the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Amplified Bible) Joshua 22:19
19But now, if your land is unclean, pass over into the Lord's land, where the Lord's tabernacle resides, and take for yourselves a possession among us. But do not rebel against the Lord or rebel against us by building for yourselves an altar other than the altar of the Lord our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(King James Version (with Strongs Data)) Joshua 22:19
19NotwithstandingH389, if the landH776 of your possessionH272 be uncleanH2931, then pass ye overH5674 unto the landH776 of the possessionH272 of the LORDH3068, wherein the LORD'SH3068 tabernacleH4908 dwellethH7931, and take possessionH270 amongH8432 us: but rebelH4775 not against the LORDH3068, norH408 rebelH4775 against us, in buildingH1129 you an altarH4196 besideH1107 the altarH4196 of the LORDH3068 our GodH430.
(쉬운 성경) 여호수아 22:19
19여러분의 땅은 깨끗하지 못한 땅이오. 그러니 성막이 있는 여호와의 땅으로 건너 오시오. 여러분은 우리들 땅의 일부를 차지하고 그 땅에 살아도 좋소. 우리 하나님 여호와의 제단 이외에 다른 제단을 쌓아 여호와께 등을 돌리는 일은 하지 마시오. 또 우리에게 등을 돌리는 일도 하지 마시오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(현대인의 성경) 여호수아 22:19
19그러므로 당신들이 소유한 땅이 마음에 들지 않으면 여호와의 성막이 있는 우리 땅으로 건너와서 당신들의 땅을 얻도록 하시오. 그러나 당신들은 우리 하나님 여호와의 단 외에 다른 단을 쌓아 여호와나 우리를 거역하는 일이 있어서는 안 될 것이오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 한글 (Strongs 데이터 포함)) 여호수아 22:19
19그런데H389 너희 소유H272 지가H776 만일H518 깨끗지 아니하거든H2931 여호와H3068 의 성막이H4908 있는H7931 여호와H3068 의 소유H272H776H413 건너와H5674 우리 중에서H8432 소유를 취할 것이니라H270 오직H0 우리 하나님H430 여호와H3068 의 단H4196 외에H1107 다른 단을H4196 쌓음으로H1129 여호와께H3068 패역하지H4775 말며H408 우리에게도H0 패역하지H4775 말라H853
(한글 킹제임스) 여호수아 22:19
19그렇지만 만일 너희 소유의 땅이 불결하다면 너희가 주의 성막이 있는 주의 소유의 땅으로 건너와서 우리 가운데서 소유를 취할 것이지 너희가 주 우리 하나님의 제단 외에 다른 제단을 쌓음으로써 주께 반역하거나 우리에게 반역하지 말라.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(바른성경) 여호수아 22:19
19만일 너희 소유지가 정말로 부정하다면 여호와의 성막이 있는 여호와의 소유지로 스스로 건너와 우리 가운데서 소유지를 취하여라. 너희가 여호와 우리 하나님의 제단 외에 다른 제단을 스스로 쌓음으로 여호와께 거역하지 말며 우리에게도 거역하지 마라.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(새번역) 여호수아 22:19
19만일 당신들의 소유지가 깨끗하지 못하거든, 주님의 성막이 있는 주님의 소유지로 건너와서, 우리의 소유를 나누어 가지시오. 주 우리 하나님의 단 외에 당신들이 함부로 단을 쌓음으로써, 주님을 거역하거나 우리를 거역하지 마시오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(우리말 성경) 여호수아 22:19
19만약 너희 소유지가 깨끗하지 않다면 여호와의 성막이 있는 여호와께서 소유하신 땅으로 건너와 우리의 땅을 나눠 쓰자. 다만 우리 하나님 여호와의 제단 외에 다른 것을 스스로 쌓아 여호와를 거역하거나 우리를 거역하는 일은 없어야 한다.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 개정 (Strongs 데이터 포함)) 여호수아 22:19
19그런데H389 너희의 소유H272 지가H776 만일H518 깨끗하지 아니하거든H2931 여호와H3068 의 성막이H4908 있는H7931 여호와H3068 의 소유H272H776H413 건너와H5674 우리 중에서H8432 소유지를 나누어 가질 것이니라H270 오직H0 우리 하나님H430 여호와H3068 의 제단H4196 외에H1107 다른 제단을H4196 쌓음으로H1129 여호와를H3068 거역하지H4775 말며H408 우리에게도H0 거역하지H4775 말라H853
(공동번역 개정판 (1999)) 여호수아 22:19
19만일 그대들의 소유지가 부정하다면 야훼의 성막이 자리잡은 야훼의 소유지로 건너오기만 하면 될 것 아니오? 우리와 한몫 땅을 차지하면 될 것 아니냔 말이오? 야훼께 반역하는 일은 하지 마시오. 우리 하느님 야훼의 제단 아닌 다른 제단은 세우고 우리마저 그 반역 행위에 끌어들이지 마시오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(한글 메시지) 여호수아 22:19
19[19-20] 여러분 소유의 땅이 충분히 거룩하지 못하여 어딘가 더럽다고 생각되거든, 하나님의 성막이 세워진 하나님의 소유지로 건너와 거기서 여러분의 땅을 취하십시오. 그러나 하나님을 거역하는 일만은 안됩니다. 또한 우리 하나님의 제단 외에 여러분의 제단을 따로 쌓아 우리를 거역해서도 안됩니다. 세라의 아들 아간이 거룩한 저주를 어겼을 때 이스라엘 온 회중 위에 진노가 임하지 않았습니까? 그 죄로 인해 죽은 사람이 아간 혼자가 아니었습니다.”H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Nueva Traduccion Viviente) Josué 22:19
19Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del SEÑOR, donde se encuentra el tabernáculo del SEÑOR, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el SEÑOR ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del SEÑOR nuestro Dios.
(Reina-Valera (Spanish)) Josué 22:19
19Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros; pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios.
(Chinese Contemporary Bible) 约书亚记 22:19
19如果你们认为自己的土地不洁净,可以搬到耶和华的土地跟我们一起居住,这里有耶和华的圣幕。只是不可以在耶和华的祭坛以外,自己另筑祭坛,以致背叛耶和华,连累我们。
(Chinese Union Bible (Simplified)) 约书亚记 22:19
19你们所得为业之地,若嫌不洁净,就可以过到耶和华之地,就是耶和华的帐幕所住之地,在我们中间得地业。只是不可悖逆耶和华,也不可得罪我们,在耶和华我们神的坛以外为自己筑坛。H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Chinese Union Bible (Traditional)) 约书亚记 22:19
19你們所得為業之地,若嫌不潔淨,就可以過到耶和華之地,就是耶和華的帳幕所住之地,在我們中間得地業。只是不可悖逆耶和華,也不可得罪我們,在耶和華我們神的壇以外為自己築壇。H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Original Languages (OT Hebrew, NT Greek)) Ιησούς του Ναυή 22:19
19וְאַ֨ךְ אִם־טְמֵאָ֜ה אֶ֣רֶץ אֲחֻזַּתְכֶ֗ם עִבְר֨וּ לָכֶ֜ם אֶל־אֶ֨רֶץ אֲחֻזַּ֤ת יְהוָה֙ אֲשֶׁ֤ר שָֽׁכַן־שָׁם֙ מִשְׁכַּ֣ן יְהוָ֔ה וְהֵאָחֲז֖וּ בְּתֹוכֵ֑נוּ וּבַֽיהוָ֣ה אַל־תִּמְרֹ֗דוּ וְאֹתָ֙נוּ֙ אֶל־תִּמְרֹ֔דוּ בִּבְנֹֽתְכֶ֤ם לָכֶם֙ מִזְבֵּ֔חַ מִֽבַּלְעֲדֵ֔י מִזְבַּ֖ח יְהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃
(Japanese Living Bible) ヨシュア記 22:19
19もしあなたがたの所有の地が清くないのであれば、主の幕屋の立っている主の所有の地に渡ってきて、われわれのうちに、所有の地を獲なさい。ただ、われわれの神、主の祭壇のほかに、自分のために祭壇を築いて、主にそむき、またわれわれをそむく者とならせないでください。
(Arabic Bible (Smith and Van Dyke Translation)) يشوع  22:19
19ولكن اذا كانت نجسة ارض ملككم فاعبروا الى ارض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا ببنائكم لانفسكم مذبحا غير مذبح الرب الهنا.
(Hindi Bible) यहोशू 22:19
19ijUrq ;fn rqEgkjh fut Hkwfe v'kq) gks] rks ikj vkdj ;gksok dh fut Hkwfe esa] tgka ;gksok dk fuokl jgrk gS] ge yksxksa ds chp esa viuh viuh fut Hkwfe dj yks( ijUrq gekjs ijes'oj ;gksok dh csnh dks NksM+ vkSj dksbZ osnh cukdj u rks ;gksok ls cyok djks] vkSj u ge lsA
(Joao Ferreira de Almeida (Portuguese)) Josué 22:19
19Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós; mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus.
(Vulgate (Latin)) Iosue 22:19
19Quod si putatis immundam esse terram possessionis vestræ, transite ad terram, in qua tabernaculum Domini est, et habitate inter nos: tantum ut a Domino et a nostro consortio non recedatis, ædificato altari præter altare Domini Dei nostri.
(공동번역 개정판(1977)) 여호수아 22:19
19만일 그대들의 소유지가 부정하다면 야훼의 성막이 자리잡은 야훼의 소유지로 건너 오기만 하면 될 것이 아니오? 우리와 한 몫 땅을 차지하면 될 것 아니냔 말이오? 야훼께 반역하는 일은 하지 마시오. 우리 하느님 야훼의 제단 아닌 다른 제단을 세우고 우리마저 그 반역행위에 끌어 들이지 마시오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(New International Version (1984)) Joshua 22:19
19If the land you possess is defiled, come over to the LORD'S land, where the LORD'S tabernacle stands, and share the land with us. But do not rebel against the LORD or against us by building an altar for yourselves, other than the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(현대어성경) 여호수아 22:19
19당신들이 소유하고 있는 땅이 부정하다고 생각되어 제사를 드리기에 적절하지 않다면 여호와의 거룩한 성막이 쳐 있는 이 땅으로 건너오시오. 여호와의 땅으로 넘어오란 말이오. 우리와 함께 땅을 나누면 될 것 아니오. 여호와를 거역하지 마시오. 그분께 등돌리지 마시오. 우리를 배반하지 말란 말이오. 우리 하나님 여호와께 제사드리는 제단이 있는데도 불구하고 또 제단을 쌓아 서로 등돌리는 일이 없도록 하란 말이오. 정말 그런 일은 없어야 할 것이오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(킹제임스 흠정역) 여호수아 22:19
19그럼에도 불구하고 만일 너희 소유의 땅이 부정하거든 너희는 주의 성막이 거하는 주의 소유의 땅으로 건너와 우리 가운데서 소유를 취하라. 오직 너희는 주 우리 하나님의 제단 외에 다른 제단을 쌓음으로 주께 반역하지 말며 우리에게도 반역하지 말라.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 국한문) 여호수아 22:19
19그런데 너희 소유지(所有地)가 만일(萬一) 깨끗지 아니하거든 여호와의 성막(聖幕)이 있는 여호와의 소유지(所有地)로 건너와 우리 중(中)에서 소유(所有)를 취(取)할 것이니라 오직 우리 하나님 여호와의 단(壇) 외(外)에 다른 단(壇)을 쌓음으로 여호와께 패역(悖逆)하지 말며 우리에게도 패역(悖逆)하지 말라H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Good News Translation) Joshua 22:19
19Now then, if your land is not fit to worship in, come over into the LORD's land, where his Tent is. Claim some land among us. But don't rebel against the LORD or make rebels out of us by building an altar in addition to the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(가톨릭 성경) 여호수아 22:19
19그대들의 소유지가 부정하다면, 주님의 성막이 자리 잡은 주님의 소유지로 건너와서 우리와 함께 소유지를 나누어 가지시오. 주 우리 하느님의 제단이 아닌 다른 제단을 쌓아, 주님께 거역하거나 우리에게 거역하는 일을 하지 마시오.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 개정판 (국한문)) 여호수아 22:19
19그런데 너희의 所有地가 萬一 깨끗하지 아니하거든 여호와의 聖幕이 있는 여호와의 所有地로 건너와 우리 中에서 所有地를 나누어 가질 것이니라 오직 우리 하나님 여호와의 祭壇 外에 다른 祭壇을 쌓음으로 여호와를 拒逆하지 말며 우리에게도 拒逆하지 말라H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(바른 성경 (국한문)) 여호수아 22:19
19萬一 너희 所有地가 정말로 不淨하다면 여호와의 聖幕이 있는 여호와의 所有地로 스스로 건너와 우리 가운데서 所有地를 取하여라. 너희가 여호와 우리 하나님의 祭壇 外에 다른 祭壇을 스스로 쌓음으로 여호와께 拒逆하지 말며 우리에게도 拒逆하지 마라.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 한글판 (국한문)) 여호수아 22:19
19그런데 너희 소유지(所有地)가 만일(萬一) 깨끗지 아니하거든 여호와의 성막(聖幕)이 있는 여호와의 소유지(所有地)로 건너와 우리 중(中)에서 소유(所有)를 취(取)할 것이니라 오직 우리 하나님 여호와의 단(壇) 외(外)에 다른 단(壇)을 쌓음으로 여호와께 패역(悖逆)하지 말며 우리에게도 패역(悖逆)하지 말라H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Today's New International Version) Joshua 22:19
19If the land you possess is defiled, come over to the LORD's land, where the LORD's tabernacle stands, and share the land with us. But do not rebel against the LORD or against us by building an altar for yourselves, other than the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(Holman Christian Standard Bible) Joshua 22:19
19But if the land you possess is defiled, cross over to the land the LORD possesses where the LORD's tabernacle stands, and take possession [of it] among us. But don't rebel against the LORD or against us by building for yourselves an altar other than the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(King James Version) Joshua 22:19
19Notwithstanding, if the land of your possession be unclean, then pass ye over unto the land of the possession of the LORD, wherein the LORD's tabernacle dwelleth, and take possession among us: but rebel not against the LORD, nor rebel against us, in building you an altar beside the altar of the LORD our God.H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 한글판) 여호수아 22:19
19그런데 너희 소유지가 만일 깨끗지 아니하거든 여호와의 성막이 있는 여호와의 소유지로 건너와 우리 중에서 소유를 취할 것이니라 오직 우리 하나님 여호와의 단 외에 다른 단을 쌓음으로 여호와께 패역하지 말며 우리에게도 패역하지 말라H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430
(개역 개정판) 여호수아 22:19
19그런데 너희의 소유지가 만일 깨끗하지 아니하거든 여호와의 성막이 있는 여호와의 소유지로 건너와 우리 중에서 소유지를 나누어 가질 것이니라 오직 우리 하나님 여호와의 제단 외에 다른 제단을 쌓음으로 여호와를 거역하지 말며 우리에게도 거역하지 말라H389H776H272H2931H5674H776H272H3068H3068H4908H7931H270H8432H4775H3068H408H4775H1129H4196H1107H4196H3068H430

International Standard Version. Scripture taken from the Holy Bible: International Standard Version®. Copyright © 1996-forever by The ISV Foundation. ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY. Used by permission. More details.

New Living Translation (NLT). Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright ©1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries, Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. More details.

The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

English Standard Version (ESV). The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®) Copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. All rights reserved. More details.

New International Version (NIV). Scriptures taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ More details.

New King James Version (NKJV). Scripture taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved. More details.

New Revised Standard Version (NRSV). Scripture quotations are from New Revised Standard Version Bible: Catholic Edition, copyright © 1989, 1993 National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved worldwide. More details.

New American Standard Bible (NASB). Scripture quotations taken from the New American Standard Bible® (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation. More details.

Amplified Bible. Scripture taken from the Amplified Bible, Copyright © 2015 by The Lockman Foundation. Used by permission. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

'메시지'는 유진 피터슨 'Message' Bible의 공식 한국어판입니다.The Message (MSG). All Scripture quotations are taken from THE MESSAGE, copyright © 1993, 2002, 2018 by Eugene H. Peterson. Used by permission of NavPress. All rights reserved. Represented by Tyndale House Publishers, a Division of Tyndale House Ministries. More details.

Nueva Traducciόn Viviente. Santa Biblia, Nueva Traducciόn Viviente, © 2008,2009 Tyndale House Foundation. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de America. Todos los derechos reservados. "TYNDALE ESPANOL," "Nueva Traducciόn Viviente," "NTV," y el logotipo de la Nueva Traducciόn Viviente son marcas de Tyndale House Publishers, Inc. More details.

Chinese Contemporary Bible Copyright © 1979, 2005, 2007, 2011 by Biblica®. All rights reserved worldwide. More details.

Good News Translation. Scripture taken from the Good News Translation in Today’s English Version- Second Edition Copyright © 1992 by American Bible Society. Used by Permission. More details.

Today's New International Version. Copyright 2005 Biblica. More details.

Holman Christian Standard Bible (HCSB). Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers, Nashville Tennessee. All rights reserved. More details.

King James Version (KJV). Scripture quotations from The Authorized (King James) Version. Rights in the Authorized Version in the United Kingdom are vested in the Crown. Reproduced by permission of the Crown’s patentee, Cambridge University Press. More details.

Old Testament
 • 25. Lamentations (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 29. Joel (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 31. Obadiah (1)
 • 1
 • 34. Nahum (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 35. Habakkuk (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 36. Zephaniah (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 37. Haggai (2)
 • 1
 • 2

New Testament
 • 50. Philippians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51. Colossians (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 52. 1 Thessalonians (5)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 53. 2 Thessalonians (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 55. 2 Timothy (4)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 56. Titus (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 57. Philemon (1)
 • 1
 • 61. 2 Peter (3)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 63. 2 John (1)
 • 1
 • 64. 3 John (1)
 • 1
 • 65. Jude (1)
 • 1
Please login to see history of your searches
Hide Subtitles
Hide Footnotes
Spacing: 0 1 2 3
Return to top